Ar mērķi sekmēt Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, 2019. gada 27. augusta sēdē Ministru kabinets atbalstīja Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – MVU programma) koncepciju, kurā iekļauti sasniedzamie programmas mērķi un rezultatīvie rādītāji, finansējuma sadalījums un programmas aktivitāšu apraksts.

MVU programmas koncepcija paredz atbalsta sniegšanu komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā trīs prioritārajās jomās – zaļā inovācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT), kā arī dzīves kvalitāti uzlabojošas tehnoloģijas (welfare technology). MVU programmas kopējais finansējums ir 14 705 532 EUR, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums 12 500 000 EUR un programmas nacionālais līdzfinansējums 2 205 532 EUR.

Paredzēts, ka komersantiem atbalsts šīs programmas ietvaros būs pieejams 2020.gada otrā pusē. Programmas ieviešanu nodrošinās LIAA un tā tiks īstenota līdz 2024.gada 30.aprīlim.

 Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro: “Mūsdienās ražošana un izaugsme nav iedomājama bez zaļajām tehnoloģijām un IKT, jo tās palielina uzņēmuma konkurētspēju. Ar Norvēģijas finanšu instrumentu sniegto atbalstu mēs varēsim ne tikai stiprināt un padziļināt sadarbības saites ar Norvēģiju, bet arī rast jaunas sadarbības iespējas Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, attīstīt inovatīvus, videi draudzīgus, zaļus produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus. Turklāt šīs programmas ietvaros tiks uzlabota zinātnes un privātā sektora sadarbība, sniedzot kopīgu ieguldījumu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanā.”

Paredzēts, ka MVU programmas ietvaros būs pieejami šādi atbalsta veidi:

  • Tehnoloģiju biznesa centra projekts, ko īstenos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Projekta mērķis ir veicināt inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādi ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinot uzņēmēju konsultācijas un sadarbību ar pētniecības iestādēm. Projekta ietvaros pieejamais finansējums ir 2 milj. EUR;
  • Atbalsts dzīves kvalitāti uzlabojošu tehnoloģiju izstrādei, ar mērķi uzlabot dažādu sabiedrības grupu iekļaušanos, izstrādājot pielāgotus risinājumus, kas palīdz sekmēt ne vien dzīves kvalitāti, bet arī drošību un mobilitāti. Šim mērķim būs pieejams atbalsts 1,2 milj. EUR apmērā;
  • Atbalsts zaļo inovāciju un IKT produktu un tehnoloģiju izstrādei, ar mērķi atbalstīt tādu produktu izstrādi, kas samazina ietekmi uz vidi, t.sk. veicina uzņēmumu digitalizāciju, modernu digitālo risinājumu ienākšanu tirgū. Paredzēts, ka šim mērķim būs pieejams atbalsts 1,7 milj. EUR apmērā;
  • Atbalsts zaļo inovāciju un IKT produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanas procesā ar mērķi modernizēt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes procesus, tādējādi sniedzot ieguldījumu ietekmes uz vidi samazināšanā. Plānots, ka šim mērķim būs pieejams atbalsts 8,6 milj. EUR apmērā.

Vienlaikus koncepcija paredz arī sadarbības stiprināšanu ar Norvēģiju divpusējo aktivitāšu ietvaros, tai skaitā, uzņēmumu sadarbību ar Norvēģijas uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām.
Tuvāk iepazīties ar Ministru kabineta apstiprināto rīkojuma projektu “Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” koncepcijas projektu” var Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko attiecību nodaļa, prese@em.gov.lv, 67013193
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/25546-2020-gada-otraja-puse-planots-jauns-atbalsts-mvu-jaunu-produktu-un-tehnologiju-izstradei-un-ieviesanai-razosana