Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta sabiedrisko attiecību speciālistu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.
Galvenie amata pienākumi:
 
 • sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
 • atbildēt par projekta un tā pasākumu (tai skaitā plakātu, informācijas mājas lapai un preses relīžu) publicitātes plānošanu, organizēšanu, nodrošināšanu, kontroli un publicitātes vadlīniju izpildes uzraudzību;
 • atbildēt par komunikācijas pasākumu (atbilstoši LM vienotajam deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plānam) īstenošanas organizēšanu Kurzemes reģionā sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju;
 • komunicēt ar projekta sadarbības partneriem, pakalpojuma sniedzējiem un citām pusēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju komunikācijas pasākumu īstenošanai un publicitātes nodrošināšanai;
 • piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs, tai skaitā izbraukuma sanāksmēs;
 • piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • vismaz vidējā izglītība;
 • organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas un pieredze sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un komunikācijas pasākumu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par sociālā darba jomu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;

zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Valguma iela 4A.
Pēc vienošanās ar darba devēju iespējams daļu darbu veikt attālināti, izmantojot personisko tehnisko nodrošinājumu.

Slodze: nepilna laika (0,5 slodzes)
 
Atalgojums:790,- EUR

Pieteikšanās:
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:

 • personīgi;
 • pa pastu Rīga, Valguma iela 4A, LV 1048;
 • uz epastu sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv  
 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29. jūnijam.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Sandru Miķelsoni – Slavu, tel. 20027280