Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, pagarinām termiņu projektu pieteikumu pieņemšanai sūtot pa pastu!

Kurzemes plānošanas reģions līdz 2020. gada 27. marta pulksten 12:00 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs ne vēlāk kā 2020.gada 27.marts) pieņem pieteikumus Kurzemes kultūras programmā 2020!

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes un reģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšana;
  • Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšana, veicinot kultūras pieejamību;
  • Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes un patriotisma stiprināšana;
  • Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, radot jaunas un paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības un prasmes.

Kultūras projektu realizācija paredzēta Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un Ventspils novados, un Liepājas un Ventspils pilsētās, kā arī Engures, Kandavas, Jaunpils un Tukuma novadu teritorijās.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. decembrim.

“Kurzemes kultūras programmas 2020” Nolikums

Projekta pieteikumā jāietver:

1) Pieteikuma veidlapa;

Pieteikuma veidlapa

2) Projekta apraksta forma, kurā izklāstīts projekta nepieciešamības pamatojums, informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem, projekta realizēšanas laiks, vieta, mērķauditorija, projekta īstenošanas plāns, paredzamie rezultāti, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu, informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu projektu realizācijā, informācija par projekta īstenotājiem, projektā iesaistītās organizācijas un personas;

Projekta apraksta forma

3) Projekta budžeta tāme, tās pamatojums, iespējamie finanšu avoti un ieņēmumi, projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru. Tāmē atsevišķi jānorāda konkursā prasītais finansējums un tā pozīcijas;

Projekta budžeta tāme

4) Projekta vadītāja CV;

Projektam var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskatiem.

Projekta pieteikuma iesniegšana

Kultūras programmas projekta pieteikumus, saskaņā ar KPR noteiktiem konkursa noteikumiem un termiņiem, var iesniegt :

1. personīgi, KPR birojā Rīgā – Valguma iela 4a (ieeja no ēkas sāna), 3.stāvs darba dienās no 9:00 – 16:00: (Pie durvīm kods, lūdzam zvanīt: Tālr.: 67331492).

vai

2.  pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ne vēlāk kā 2020.gada 27.marts) sūtot uz KPR biroja adresi – Rīgā, Valguma iela 4a, LV-1048.

vai

3. elektroniski, ja projekta pieteikums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu), tas jānosūta KPR uz e-pasta adresi pasts@kurzemesregions.lv, ņemot vērā, ka projekts jāsaņem noteiktajos konkursa termiņos. E-pastā obligāti jānorāda mērķprogrammas nosaukums, iesniedzējs un projekta nosaukums

SVARĪGI !!!

Papildus projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (vienā failā PDF formātā, kas identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā, kā viens dokuments ar visiem pielikumiem, subjektā norādot saīsinātu projekta nosaukumu un iesniedzēju, (piemēram: Biedrība_Zieds_projekts_Pavasaris)) uz kultura@kurzemesregions.lv .

Papildu informācijai:

Par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu iespējams konsultēties, sazinoties ar  Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāju Evitu Taupmani, tel. 26588777, evita.taupmane@kurzemesregions.lv

Projekta atskaites sagatavošanas kārtība