Šī gada 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Usmas tautas namā notiks tematiskā darba grupa “Ekonomika un tūrisms. Uz pasākumu tiek aicināti pašvaldību uzņēmējdarbības un attīstības speciālisti, plānotāji, uzņēmēji un to organizācijas kā arī citi interesenti.

Darba kārtība Reģistrēšanās pasākumam

Pasākuma ietvaros plānotas vairākas prezentācijas par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā un tūrismā, kā arī informācija par to, ar kādiem izaicinājumiem jārēķinās Kurzemes reģionam. Pasākuma galvenais uzdevums diskusijas rezultātā noteikt Kurzemes reģiona galvenās prioritātes uzņēmējdarbības un tūrisma jomās ņemot vērā Eiropas Savienība noteiktos politiskos mērķus un Nacionālā attīstības plāna prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem.

Par projektu

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar asociāciju “Klaipēdas reģions” īsteno Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana). Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja
Jana Briede
Projekta “Smart Planning” vadītāja
Kurzemes plānošanas reģions
e-pasts: jana.briede@kurzemesregions.lv
Tālr. 26558085

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.