2020.gada 18.jūnijā Liepājā notika Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana) uzsākšanas sanāksme.

Divu gadu projekts ar diviem sadarbības partneriem tika uzsākts šī gada 1. jūnijā, projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions un partneris Lietuvā ir Klaipēdas reģiona asociācija. Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību. Projekta ietvaros iesaistītajos reģionos tiks izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti un veidota kopīga politika pārrobežu sadarbībai. Projekta ietvaros notiks sadarbības darbnīcas un apmācības reģionu pašvaldību speciālistiem.

Gan Kurzemes, gan Klaipēdas reģions ir piekrastes reģioni ar unikālām dabas un kultūras vērtībām, tomēr tie atrodas tālu no strauji augošām metropolēm, lielu teritorijas daļu aizņem lauku un sarūkošas teritorijas, kā arī tie atrodas uz ES iekšējās robežas. Lai saglabātu reģionu konkurētspēju un dzīves kvalitāti, projekta ietvaros tiks veidoti efektīgāki sadarbības mehānismi pāri robežām un veikta funkcionālo teritoriju analīze, īpaši pārrobežu kontekstā. Projekta ietvaros tiks izstrādātas reģionu specializācijas stratēģijas ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai un unikālo attīstības iespēju identificēšanai, lai saglabātu abu reģionu  konkurētspēju.

Kurzemes un Klaipēdas reģiona veikto izpēšu rezultātā tiks sagatavota “Rokasgrāmata pārrobežu plānošanai”, kas apkopos vietējo ieinteresēto pušu aktuālos izaicinājumus un piedāvās risinājumus to novēršanai. Tas būs praktisks atbalsts, kas iedrošinās pielietot iegūtās zināšanās, kā arī nodrošinās projekta rezultātu izplatīšanu pēc projekta ieviešanas beigām.

Projekta rezultāti tiks prezentēti projekta “Viedā plānošana” noslēguma konferencē, kurā tiks apskatīti pārrobežu izaicinājumi, kopīgas rīcības to risināšanai un secinājumi no projekta ieviešanas.

Tik cieši sasaistīta plānošanas dokumentu izstrāde un pārrobežu procesu harmonizācija tiks īstenota pirmo reizi un nodrošinās unikālu iespēju dibināt patstāvīgas sadarbības tradīcijas starp vietēja un reģionāla līmeņa ieinteresētajām pusēm Kurzemes un Klaipēdas reģionos.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja
Jana Briede
Projekta “Smart Planning” vadītāja
Kurzemes plānošanas reģions
e-pasts: jana.briede@kurzemesregions.lv
Tālr. 26558085