LV: Ja esi atgriezies Latvijā uz patstāvīgu dzīvi, ja latviešu valoda nav tava dzimtā valoda un esi izlēmis, ka vēlies pilnveidot latviešu valodas zināšanas, mēs piedāvājam mācīties pie mums! 🥳

“MC Alfa – mācību centrs” kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu organizē bezmaksas latviešu valodas kursus remigrantiem* un viņu ģimenes locekļiem. 😊

✅Mācības tiks uzsāktas 23. janvārī, 2023. Gadā
✅Nodarbības notiks – pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, plkst. 17:30 – 19:30
✅ Nodarbības notiks tiešsaistē, ZOOM platformā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet – 25991222

Lai pieteiktos dodies👉https://ej.uz/mcalfa-latviesu-valodas-kursi

*Šī konkursa ietvaros remigrants ir persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

„Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”

RUS: Если вы вернулись в Латвию и латышский язык не является вашим родным языком, или вы решили, что хотите улучшить свои знания латышского языка, мы предлагаем вам учиться у нас! 🥳
«MC Alfa – учебный центр» совместно с Фондом интеграции общества организует бесплатные курсы латышского языка для реэмигрантов* и членов их семей. 😊
✅Занятия начнутся 23 января 2023 г.
✅Занятия будут проходить – по понедельникам, средам, четвергам, в 17:30 – 19:30
✅ Занятия будут проходить онлайн, на платформе ZOOM.
В случае возникновения вопросов звоните – 25991222
Для подачи заявки перейдите на 👉https://ej.uz/mcalfa-latviesu-valodas-kursi
*В рамках данного проекта, ремигрантом является лицо (представитель диаспоры), вернувшееся или переехавшее, либо планирующее вернуться или переехать из другой страны на постоянное место жительства в Латвию после длительного отсутствия и являющееся гражданином Латвии, негражданином Латвии, лицо, получившее статус репатрианта, или лицо, имеющее право на получение гражданства Латвии в порядке регистрации в понимании Закона о гражданстве, а также члены семьи указанных лиц (ребенок, внук, родитель, дедушка, бабушка или супруг/а), если они возвращаются или переезжают из страны проживания на постоянное место жительства в Латвию вместе с указанным лицом.
«Мероприятие проводится при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из выделенных средств государственного бюджета Латвии».

ENG: If you have returned to Latvia to live here permanently and if Latvian is not your native language, if you have decided that you want to improve your knowledge of the Latvian language, you can learn and improve with us! 🥳

“MC Alfa – learning center” together with the Society Integration Fundation organizes free Latvian language courses for  remigrant* and their family members. 😊

✅Studies will start on January 23, 2023
✅Lessons will be held – on Mondays, Wednesdays, Thursdays, at 17:30 – 19:30
✅ Classes will be held online, on the ZOOM platform.

In case of questions, please call – 25991222

To apply, go to 👉https://ej.uz/mcalfa-latviesu-valodas-kursi

*Within the scope of this competition, a remigrant is a person (a representative of the diaspora) who has returned or moved, or plans to return or move from the home country to permanent residence in Latvia after a long absence and is a citizen of Latvia, a non-citizen of Latvia, a person who has been granted repatriate status, or a person , who is entitled to obtain Latvian citizenship through the registration procedure within the meaning of the Citizenship Law, as well as the family members of the mentioned person (child, grandchild, parent, grandparent or spouse), if they return or move from the home country to permanent residence in Latvia together with the mentioned person.

“The event is financially supported by the Society Integration Fundation from the allocated Latvian state budget funds.”