Piektais projektu pieteikumu konkurss Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēts viens posms, iesniedzot pilnu projekta pieteikumu. Pieteikumus varēs iesniegt no 2019.gada 15.augusta līdz 15.oktobrim, kad tiks atvērta elektroniskā jeb “eMonitoring” (eMS) sistēma. Piektajā projektu konkursā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir aptuveni 12 miljoni eiro. Lai piedalītos konkursā, projektā ir jābūt vismaz diviem partneriem, pārstāvot vismaz divas programmas dalībvalstis:

Ventspils novadā projektu konkurss “Jaunietis darbībā 2019”

Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2019”, lai atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu jauniešu pasākumu organizēšanā, sniegtu jauniešiem pieredzi projektu izstrādāšanā un īstenošanā un uzlabotu jauniešu savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē,

Ventspils novadā projektu konkurss “Mēs savā novadā 2019”

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Projektu konkursa “Mēs savā novadā 2019” uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novadam nozīmīgas iniciatīvas ar plašu sabiedrības iesaisti dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, kas saistītas ar vides labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un novada tēla veidošanas aktivitātēm. Projektu konkursa mērķi ir tūrisma attīstības veicināšana, pieejamības

Ventspils novadā projektu konkurss “Solis 2019”

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursa “Solis 2019” uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu. Pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā

Iespēja iesniegt projektu pieteikumus uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Talsu, Mērsraga un Rojas novadā

Biedrība “Talsu rajona partnerība” ir izsludinājusi LEADER projektu konkursa kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu pieteikumus var iesniegt no 15.maija līdz 15.jūnijam  Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai, savas produkcijas tirdzniecības vietu izveidei vai labiekārtošanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām – sabiedrības informēšanas un atpazīstamības veidošanai, darbinieku kvalifikācijas

Talsu novadā atspēriena punkts jaunām biznesa idejām – “Dari Talsu novadam”

Talsu novada pašvaldība jau trešo reizi izsludina biznesa ideju konkursu „Dari Talsu novadam”. Pretendēt uz pašvaldības finansiālu atbalstu var gan esošie novada uzņēmēji, gan tādi, kuri vēl tikai plāno īstenot biznesa idejas. Lai veicinātu uzņēmējdarbību un ieguldītu ilgtspējīgā novada attīstībā, šogad pašvaldība konkursam piešķīrusi 15 000 eiro. Pieteikties var līdz šī gada 28. jūnijam. „Dari

Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo darbnīcu konkursu 2018./19. mācību gada vasaras brīvlaikā

Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo darbnīcu konkursu 2018./19. mācību gada vasaras brīvlaikā, paredzot līdzfinansējumu to organizēšanā. Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīves veidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi brīvlaiku periodā. Ar prasībām iesnieguma noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var

Saldū pieejams līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai 2019. gadā

Saldus novada pašvaldība uzaicina biedrības iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Pieteikšanās termiņš: no 2019. gada 30. aprīļa līdz finansējuma izlietojumam. Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim mērķim ir 50 000 eiro. Līdzfinansējuma apmēru nosaka saskaņā ar izmaksas pamatojošiem dokumentiem, 50% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet nepārsniedzot 5000,00 eiro atbalstu vienai Daudzdzīvokļu

Saldus novada pašvaldība izsludina Saldus novada pašvaldības projektu fonda projektu pieteikumu konkursu

Saldus novada pašvaldība izsludina projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem. Šogad projektu fonda līdzekļi tiks apgūti četru programmu ietvaros: vispārīgā projektu programma, kultūras projektu programma, jauniešu projektu programma un “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER pieejas īstenošanas) projektu līdzfinansējuma programma.  Projektu pieteikumu iesniegšana Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12, 3.st., 309. kabinetā,

Saldū pieejams līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2019.gadā

Saldus novada pašvaldība uzaicina pretendentus iesniegt projekta pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Kopējais pieejamais finansējuma apjoms, kas 2019.gadā piešķirts šim mērķim ir 50 000 euro.  Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 EUR vienas mājas projekta īstenošanai. Pieteikšanās termiņš: līdz finansējuma izlietojumam.  Finansējums