Notikusi projekta uzsākšanas sanāksme

Šā gada 13. jūlijā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar diviem Latvijas un diviem Lietuvas partneriem (Saldus novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs un Klaipēdas pilsētas sociālais dienests) organizēja pirmo projekta uzsākšanas sanāksmi Saldū, kuras laikā tikās projekta darba grupas un vadības grupas pārstāvji no projekta partneru organizācijām. Tikšanās laikā tika izrunātas projekta

Projekts “Saredzi citādāk”

Projekts “Saredzi citādāk” (projekta nosaukums angliski “See Another Way”, akronīms “I See”) Projekta numurs: LLI-212 PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invalditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Mērķi plānots sasniegt stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni, paaugstinot speciālistu kompetences un pilnveidojot infrastruktūru, tādējādi uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivititāti un dažādību. Pielāgojumi personām

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi Rīgā

2018.gada 6.novembrī   Šī gada 31.oktobrī – 1.novembrī Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju, valsts sociālās aprūpes centru un mediju pārstāvji projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem Rīgā. Šis ir jau trešais projektā “Kurzeme visiem” organizētais

“Kurzeme visiem” projekta partneri apspriež aktualitātes un DI plāna īstenošanu

18. oktobrī  Liepājā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu projekta aktualitātes un turpmāk veicamos darbus. Labklājības ministrijas nesenais lēmums par “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam”apstiprināšanu ļāvis projekta partneriem spert lielu soli uz priekšu, lai turpinātu iesāktos darbus nepieciešamās infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai sabiedrībā balstītu sociālo

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

2018.gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē. “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam” Pielikumi Nr.1-14 Pielikumi Nr.15.- 19. BSAC reorganizācijas plāni: 15.pielikums Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama

Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

2018. gada 5. oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras  attīstību Kurzemē. “Deinstitucionalizācijas procesā Kurzemē kopumā plānots investēt gandrīz 14 miljonus eiro Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu. Ar

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pārrunā aktualitātes ar Talsu novada sociālā dienesta darbiniekiem

12.septembrī projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji tikās ar Talsu novada sociālā dienesta darbiniekiem, lai pārrunātu aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus. “Kurzeme visiem” projekta vadītāja Inga Kalniņa tikšanās laikā mudināja sociālos darbiniekus vēl aktīvāk sniegt projekta ietvaros jau pieejamos sociālos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir pieejama nepieciešamā infrastruktūra. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  un viņu vecākiem

Aicinām pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā “Kurzeme visiem”

Aicinām Kurzemē dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem pieteikties projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Persona var saņemt projekta apmaksātos pakalpojumus, ja ir veikta tās individuālo vajadzību izvērtēšana, saņemts atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta

Aizvadīta nometne „Šurum-burums 2018”

No 17. līdz 21.jūlijam Kazdangas atpūtas kompleksā „Lauku kūrorts”  Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA “PURE Academy”  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizēja neaizmirstamu nometni “Šurum-burums 2018”. Nometnes mērķis bija radīt vidi, kurā aizraujošā atmosfērā kopīgi darboties bērniem un viņu ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem. Nometnes laikā 45 dalībnieki devās kopīgā piedzīvojumā, kurā

Uzņemošās ģimenes tiekas aizraujošā nometnē “Krāsu ekspedīcija”

No 27. līdz 29. jūlijam projekta „Kurzeme Visiem” ietvaros norisinājās nometne „Krāsu ekspedīcija 2018”, kuras mērķis bija neformālā atmosfērā iepazīstināt potenciālās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus. Nometnē 40 dalībnieki izpaudās kopējā dejā, dziesmā, rokdarbos, eksperimentos, dažādās sporta aktivitātēs un