Lai profesionāls atbalsts būtu pieejams tuvāk mājām

Lai nodrošinātu profesionālu, savlaicīgu un viegli pieejamu atbalstu ir jāattīsta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vai audžuvecākiem, kā arī bērniem, kas pašlaik dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Turklāt atbalsts būtu jānodrošina pilngadīgo personu vai bērnu dzīves vietā vai pēc iespējas tuvāk mājām. Šobrīd,

Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti pārskatīt tajos rekomendētos pakalpojumus, izvēlēties nepieciešamākos un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā. Vecāki pieteikt savu bērnu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei varēja no 2016.gada augusta līdz pat 2017.gada janvārim Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos.

Diskutē par Kurzemes DI plānā paredzētajiem infrastruktūras risinājumiem Liepājā un Ventspilī

Lai pārrunātu Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļaujamos Liepājas un Ventspils pilsētu infrastruktūras risinājumus, septembrī organizētas Labklājības ministrijas, Kurzemes lielo pilsētu, plānošanas reģiona un Kurzemes reģiona DI plāna izstrādātāju tikšanās. Ar Liepājas pašvaldības pārstāvjiem tikšanās organizēta 11.septembrī, bet ar Ventspils pašvaldības pārstāvjiem – 13.septembrī. Tikšanos laikā tika izskatīti abu pašvaldību piedāvātie infrastruktūras attīstības un pilnveidošanas

Notikusi 6. projekta partneru tikšanās

Sestajā partneru tikšanās reizē 8.augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes un kopā ar KPR DI plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē. Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga Kalniņa partnerus, kurus pārsvarā pārstāvēja sociālo dienestu vadītāji un VSAC “Kurzeme” pārstāvji, informēja par projekta ieviešanas progresu un

Atstumt vai atbalstīt?

Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie. Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē

Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 277 bērniem ar invaliditāti ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Tie ietver informāciju un rekomendācijas par bērnam un viņa ģimenei nepieciešamo atbalsta apjomu dzīvei sabiedrībā, tai skaitā nepieciešamajiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem. Pieteikties bērna vajadzību izvērtēšanai varēja no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim

Paplašinās projekta sadarbības partneru loks

Paplašinās projekta sadarbības partneru loks, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu personām ar garīga rakstura traucējumiem uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Par projekta „Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģionā. Sadarbība ar jaunajiem partneriem uzsākta, lai

Notikusi Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības grupas sēde

24.maijā Kuldīgā tikās Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa, lai iepazītos ar projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas progresu un diskutētu par tālāko vadības grupas darbu. Tuvākā laikā tās dalībnieku būtiskākie pienākumi saistīti ar KPR DI plāna izstrādes un pakalpojumu plānošanas reģiona iedzīvotājiem uzraudzību, kā arī par sadarbības attīstību ar citu plānošanas reģionu DI vadības

Apkārtraksts nr.1 “Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai”

Labklājības ministrija ir sagatavojusi apkārtrakstu “Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai” , skatīt pielikumā,par aktuālo procesa ieviešanā Latvijā. Aicinām iepazīties un būt informētiem! Apkārtrakstā var lasīt: Kā notiek DI projektu īstenošana Latvijā Noslēgumam tuvojas DI mērķa grupu vajadzību izvērtējums Uzsākta institūciju reorganizācijas plānu izstrāde Uzsākta DI plānu izstrāde DI pakalpojumi, ko pašvaldības uzsāk sniegt jau tagad Komunikācijas

Kurzemē noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana

Kurzemē ir noslēgusies bērnu sociālās aprūpes centros (bērnu namos) dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kas tika veikta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas*, kurās sociālos pakalpojumus uz 31.12.2016. saņēma 157 bērni. Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana tiek veikta visā Latvijā. Kurzemes reģionā bērnu