SABIEDRĪBAS IEBILDUMI UN PRIEKŠLIKUMI PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PROJEKTIEM

Laika posmā no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim Kurzemes plānošanas reģions (KPR) ir saņēmis 337 komentārus par sagatavotajiem un publiskajai apspriešanai nodotajiem KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem, ieskaitot sabiedriskajā apspriedē 2015.gada 21.janvārī izteiktos komentārus. Publiskās apspriešanas laikā savus komentārus par KPR plānošanas dokumentu projektiem ir snieguši: Vides aizsardzības un reģionālās

KOPSAVILKUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM SABIEDRISKĀS APSRIEDES LAIKĀ SAŅEMTAJIEM IEBILDUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM

2015.gada 21.janvārī Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu sabiedriskā apspriede. Sanāksmes laikā dalībnieki piedalījās diskusijās atsevišķās grupās un izteica savu viedokli par izstrādātajiem dokumentiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī kādam ir jābūt sadarbības mehānismam, lai īstenotu plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus un plānotās aktivitātes. Kopsavilkumu

PAZIŅOJUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) publiskajai apspriešanai tiek nodots KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekts. Publiskās apspriešanas laiks: no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim. KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM IZSTRĀDĒ

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2012.gada 14.novembra lēmumu (sēdes prot.Nr.06/12, 2.§) Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015. – 2020.gadam (turpmāk – dokumenti) izstrādi. Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina pašvaldību speciālistus, nozaru ekspertus, nevalstiskās organizācijas un