CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons augustā esam uzsākuši dabas taku vides pieejamības apsekojumus.

Skatāmies un vērtējam, kuras takas ir izbraucamas riteņkrēslā, vai takas platums ir vismaz 1,2m, virsma – blīva un līdzena, laipas dēļi izvietoti perpendikulāri kustības virzienam ar ne vairāk kā 1 cm atstarpi starp dēlīšiem un slīpums ne lielāks kā 15 grādi, vai tuvumā ir pieejama tualete un autostāvvieta, vai pieejama informācija audio vai Braila rakstā, taktilie objekti u.c.

Dabas taku apsekojumi ir darba un laika ziņā apjomīgākā, bet ārkārtīgi nozīmīga projekta aktivitāte, kas saistīta ar visu pieejamo dabas taku apzināšanu un apsekošanu Centrālbaltijas pamatreģionā Latvijā, Igaunijā un Somijā. Šī aktivitāte ilgs visa projekta garumā, Kurzemes plānošanas reģionam sadarbībā ar NVO Apeirons apsekojot dabas takas Kurzemes un Rīgas reģionā, Rietumigaunijas Tūrisma asociācijai sadarbībā ar Igaunijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām apvienības pārstāvjiem apsekojot dabas takas programmas pamatteritorijā Igaunijā un Somijas Parku un Dabas pārvaldei (Metsähallitus) sadarbībā ar Somijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta asociācijas pārstāvjiem apsekojot dabas takas programmas pamatteritorijā Somijā. Apsekojumu rezultātā taps galvenais projekta rezultāts – pieejamo dabas taku ceļvedis un tiks būtiski papildināta pieejamo dabas taku mājaslapa www.mapeirons.lv.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv