VIETĒJO PAŠVALDĪBU TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDE

Atbilstoši 2011. gada 13. oktobra Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11. panta 4. punktā noteiktajai plānošanas reģionu kompetencei Kurzemes plānošanas reģions koordinē un pārrauga vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi. No 2012. gada Reģions ir izveidojis un uztur datu bāzi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, attīstības programmām un teritorijas plānojumiem. Aktuālā informācija ir atspoguļota kopsavilkumā, kas tiek atjaunots ne retāk kā reizi ceturksnī.

Kopsavilkumā ir apkopota informācija par uzsāktajiem, izstrādes stadijā esošajiem un apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – to darbības termiņiem, izstrādes uzsākšanas un apstiprināšanas datumiem, kā arī publiskās apspriešanas termiņiem. Publiskās apspriešanas termiņi norādīti saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem paziņojumiem par līdzdalības procesu publicēšanai plānošanas reģiona mājaslapā atbilstoši 2009. gada 25. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 14. punktā noteiktajam. Plānošanas dokumenti pieejami valsts vienotajā ģeoportālā Ģeolatvija.lv.

KOPSAVILKUMS par Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

Kurzemes pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrāde

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1. punkta un Pārejas noteikumu 7. punktā ir noteikts termiņš – 2014. gada 31. decembris, līdz kuram vietējās pašvaldības izstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) un attīstības programmas (AP). Pēc 2016.gada pirmā ceturkšņa visām pašvaldībām ir spēkā esošas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas.

Liepājas pilsēta 2019.gada 19.septembrī ar domes lēmumu Nr. 345 (prot. Nr. 11, 2#) un 2020.gada 20.augusta grozījumiem tajā (2.punkts) uzsākusi  Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi.

25.03.2021. Ventspils pilsētas un Ventspils novada domes pieņēmušas lēmumu par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Attīstības programmas  2021.-2027.gadam  izstrādes uzsākšanu.

Saldus novada dome 2020.gada 27.augustā pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 10, 18. §) par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam izstrādes uzsākšanu.

Talsu novada dome 2020.gada 24.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.429 (prot. Nr. 25, 16.punkts) par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu.  

Kuldīgas novada dome 2020.gada 17.decembrī pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.22, 53.punkts) par jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam izstrādes uzsākšanu.    

Kurzemes pašvaldību attīstības programmu izstrāde

Pēc administratīvi teritoriālās reformas un novadu izveidošanas visās Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldībās tika uzsākta jaunu attīstības programmu izstrāde, un šobrīd visās Kurzemes pašvaldībās ir spēkā esošas attīstības programmas. 

Grobiņas novadā izstrādāta un ar domes 28.03.2019. lēmumu apstiprināta jauna Attīstības programma 2019.-2025.gadam.

Aizputes novadā izstrādāta un ar domes 8.01.2020. lēmumu Nr. 44 (protokols Nr.1, 39.§) apstiprināta jauna Attīstības programma 2019.-2025.gadam.

Ventspils pilsētas dome 2017.gada 19.oktobrī ar lēmumu Nr. 163 uzsāka Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizāciju un vienlaicīgi lēma arī par jaunas Attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu. 2018.gada 9.novembrī ar Domes lēmumu Nr.119 (protokols Nr. 19, 3.§) apstiprināja Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto redakciju. Jaunās Ventspils pilsētas Attīstības programmas 1.redakcija ar Ventspils pilsētas domes 2021.gada 21.janvāra lēmumu Nr.2 (protokols Nr.1; 3.§) nodota publiskai apspriešanai no 2021.gada 1.februāra līdz 7.martam.

Ventspils novada dome 2020.gada 26.martā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.61; §.3.) par Ventspils novada attīstības programmu 2020. – 2026. gadam apstiprināšanu.

25.03.2021. Ventspils pilsētas un Ventspils novada domes pieņēmušas lēmumu par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Attīstības programmas  2021.-2027.gadam  izstrādes uzsākšanu.

Pāvilostas novada dome 2020.gada 30.aprīlī pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 7., 2.§) par jaunas Attīstības programmas 2020.-2026.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu.

Mērsraga novada dome 2020.gada 19.maijā pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.8, 7.punkts) par Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu.

Liepājas pilsēta 2019.gada 19.septembrī ar domes lēmumu Nr. 345 (prot. Nr. 11, 2#) un 2020.gada 20.augusta grozījumiem tajā (1.punkts) uzsākusi  Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi.  

Saldus novada dome 2020.gada 27.augustā pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 10, 19. §) par Saldus novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu.

Talsu novada dome 2020.gada 24.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.428 (prot. Nr. 25, 15.punkts) par Talsu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.    

Kuldīgas novada dome 2020.gada 17.decembrī pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.22, 54.punkts) par jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu.   

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 ”Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu Attīstības programmas rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, to apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā TAPIS. 

Kurzemes pašvaldību teritorijas plānojumu izstrāde 

Pēc novadu izveidošanas visas Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības ir uzsākušas jaunu teritorijas plānojumu (TP) izstrādi, no kuriem 19 (95%) ir apstiprināti un stājušies spēkā (skat. 1.attēlu). 

1.attēls: Kurzemes pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde uz 15.10.2020.
 
Teritorijas plānojuma izstrādes procesā Kurzemes plānošanas reģionā ir Dundagas novads, kurā lēmums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu pieņemts 2016. gada 25.februārī un līdz 2019.gada beigām izstrādātas piecas redakcijas, bet nav izdevies teritorijas plānojumu gala redakcijā apstiprināt. Novadā spēkā ir Dundagas pagasta teritorijas plānojums (2004.-2016.gadam (ar 28.08.2014. grozījumiem) un Kolkas pagasta teritorijas plānojums (25.08.2010.).
 
2019.gada 24.oktobrī Dundagas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 285 (protokols Nr.14) “Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes turpināšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 
Ventspils pilsētas dome  2017. gada 10.martā ir pieņēmusi lēmumu par jauna Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi.  
 
2018.gada 27.septembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.455 “Par Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
 
Skrundas novada domes 2019.gada 25.jūlija sēdē (prot. Nr.9, 5.§) pieņemts lēmums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.
 
Aizputes novada dome 2019.gada 31.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 475 (protokols Nr9, 51.§)“Par Aizputes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi”.
 
Talsu novada dome 2019.gada 12.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.713 (protokols Nr.25, 16.punkts) “Par Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
 
Ventspils novada dome 2020.gada 26.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 61 (4.§)“Par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
 
Kurzemes pašvaldībās izstrādes procesā uz 15.10.2020. ir 27 lokālplānojumi.
 
Lēmumus un paziņojumus par plānošanas dokumentu izstrādi lūdzam sūtīt uz e-pastu: indra.murzina@kurzemesregions.lv.