Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11. panta 1. punkts nosaka, ka plānošanas reģions izstrādā un apstiprina plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu.

Pārskats par 2017.gadu ir otrais uzraudzības pārskats Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) aktuālajiem reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015. – 2030. gadam un Attīstības programmai 2015. – 2020. gadam.

Uzraudzība tiek balstīta uz publiski pieejamiem, kā arī institūcijām pieprasītiem statistikas datiem par KPR plānošanas dokumentu izstrādes laikā izvirzītiem rezultatīvajiem rādītājiem.

Rezultatīvie rādītāji balstīti uz noteiktiem stratēģiskiem mērķiem un vidēja termiņa prioritātēm, to novērtēšana un tendences noteikšana parāda Kurzemes plānošanas reģiona attīstības virzību.

Uzraudzības pārskats par 2017.gadu ietver plānošanas dokumentu ieviešanas un uzraudzības metodiku, detalizētu rezultatīvo rādītāju izvērtējumu gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, kā arī kopsavilkumu par uzraudzības īstenošanu un situāciju KPR.

Uzraudzības pārskats apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 2018.gada 31.oktobrī.

uzraudzības pārskats par 2017.gadu