Šī gada 26.augustā Kolkas Tautas namā notika seminārs jeb darba grupa “Daba, vide un ainavas” – kā piektā tematiskā darba grupa Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrādes ietvaros. Uz semināru tika aicināti dabas un vides aizsardzības nozares speciālisti, ainavu politikas veidotāji un īstenotāji, kuri pārstāv dažādas valsts un pašvaldību iestādes, neformālās organizācijas, kā arī pašvaldību plānošanas eksperti, kopumā pasākumā piedalījās nedaudz vairāk kā 30 interesenti un speciālisti.

Ar vides aizsardzības politikas prioritātēm klātesošos iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, uzsverot, ka ilgtspējīga attīstība ietver sevī ekonomisko izaugsmi, sociālo progresu un cieņu pret apkārtējo vidi. No ekonomiskā viedokļa svarīgākās vides funkcijas ir vide kā resursu avots, vide kā atkritumu izvietošanas telpa un vide kā cilvēka eksistences nodrošinātāja. Prezentācijā tika analizētas visas Latvijai svarīgās vides aizsardzības jomas, apskatīti politikas veidošanas un ieviešanas pamatprincipi Eiropas Savienībā un Latvijā, pāreja uz aprites ekonomiku, sniegts ieskats topošajās Vides politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam.

Par vides aizsardzības aktualitātēm un nākotni Kurzemē stāstīja Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore Ingūna Pļaviņa un Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktors Ruslans Pečulis.

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vadītāja Dace Sāmīte akcentēja, ka 2020.gads ir tas brīdis, kad dabā, vidē un ainavā ir saskatāmas sekas no lēmumiem, kas pieņemti  sākuma periodā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Tas bija periods bez vienotiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ar nepārdomātiem lēmumiem, savstarpēji vāji saistītiem normatīvajiem dokumentiem. Dabā šīs sekas visvairāk jūtamas piekrastes apdzīvoto vietu attīstībā, krasta erozijas procesos, antropogēnajā noslodzē, kas saistīta ar tūrismu un rekreāciju, t.sk. upju ielejās, ar ceļu būvniecību saistītās meža ainavu un ģeomorfoloģiskajās izmaiņās.

Ar aktualitātēm Latvijas ainavu politikā iepazīstināja Dace Granta no VARAM Telpiskās plānošanas departamenta, uzsverot nepieciešamību apzināt vērtības un saprast rīcības – ko vēlamies saglabāt, ko mainīt un ko varam darīt īstermiņā un ilgtermiņā.

Pasākuma otrajā daļā noritēja diskusijas 3 darba grupās – Daba, Vide, Ainavas, apzinot izaicinājumus, nepieciešamās rīcības un idejas projektiem reģionālā līmenī, lai nodrošinātu dabas, vides un ainavu ilgtspējību Kurzemē. Priekšlikumi tiks apkopoti un izmantoti Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādē.

Pasākuma prezentācijas:

VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKAS PRIORITĀTES. RUDĪTE VESERE, VARAM VIDES AIZSARDZĪBAS AKTUALITĀTES UN NĀKOTNE KURZEMĒ. INGŪNA PĻAVIŅA UN RUSLANS PEČULIs, VALSTS VIDES DIENESTS DABA, VIDE, AINAVAS. DACE SĀMĪTE, DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE AKTUALITĀTES AINAVU POLITIKĀ. DACE GRANTA, VARAM KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDE_Indra Murziņa, Kurzemes plānošanas reģions

Nākamais seminārs/darba grupa iecerēts “Pilsēta, lauki un piekraste”, kas notiks 16.septembrī Talsu Tautas namā.

Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt vēl 2 darba grupas vairākās jomās (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris.

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu indra.murzina@kurzemesregions.lv vai jana.briede@kurzemesregions.lv .