2021.gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvi teritoriālā reforma, kad darbu sāka 43 pašvaldību domes 119 pašvaldību vietā. Reforma būtiski skārusi arī Kurzemes plānošanas reģiona teritoriālo iedalījumu, turpmāk reģionā apvienojot divas valstspilsētas – Liepāju un Ventspili-, un 6 novadus – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadus. Pašsaprotami, ka teritoriālās izmaiņas skar arī daudzus organizatoriskus un saimnieciskus jautājumus, tajā skaitā arī Pieaugušo izglītības jomas koordinēšanu un aktivitāšu organizēšanu.

Lai vairāk izzinātu Pieaugušo izglītības organizēšanu pašvaldībās, pašvaldību speciālistu un koordinatoru darbu, pieaugušo izglītotāju iespējas, nākotnes ieceres un sadarbības virzienus un iespējas vietējā novadā/pilsētā, 1.decembrī KPR organizēja tiešsaistes diskusiju ar Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Pieaugušo izglītības speciālistiem, koordinatoriem un izglītības nodrošinātājiem. Diskusijas tēma “Pieaugušo izglītības tīkls Liepājā un Dienvidkurzemes novadā”.  Pasākums tika organizēts kā interaktīva diskusija, kur sākotnēji dalībnieki tika iepazīstināti ar esošo situāciju Pieaugušo izglītības jomā katrā pašvaldībā un izglītības institūcijā. Pēc tam tika izstāstītas ieceres par būtiskākajām izmaiņām, plānotajiem uzlabojumiem lokālajā teritorijā. Taču galvenā aktivitāte un pasākuma būtība, diskusija par turpmāko pieaugušo izglītības speciālistu un koordinatoru darbu un iesaistīto pušu iespējamo sadarbību gan lokālā mērogā, gan reģionālā mērogā, veicinot KPR Pieaugušo izglītības tīkla attīstībai un turpmākai darbībai.

Pozitīvi tika uztverti Liepājas izglītības speciālistes Agneses Lejnieces stāstītais par Liepājas Izglītības pārvaldes sen lolotās ieceres īstenošanu sākot ar 2022. gadu, kad darbu uzsāks Dienvidkurzemes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs. Plašāk par centru var uzzināt Liepājas valstspilsētas mājas lapā.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre – Lathere (Citāts no www.liepaja.lv):

            “Darbs pie Metodiskā centra izveides aizsākās pirms pieciem gadiem, domājot par to, kā paaugstināt izglītības kvalitāti, veidojot vienotu, pārdomātu izglītības procesu ekosistēmu, kuras pamatā būtu sadarbība arī ar citu nozaru speciālistiem, tādējādi veidojot atbalsta platformu un pārvarot dažādas izaicinājumus nozarē, tāpēc ir gandarījums par pašvaldības uzticību un kopējo redzējumu, lai uzlabotu šo izglītības procesa kvalitāti un daudzveidību atbilstoši mūsdienu vajadzībām gan Dienvidkurzemes, gan Liepājas valstspilsētas kontekstā, orientējoties uz starpinstitucionālās sadarbības un sociālā dialoga ilgtspējību.”

Tāpat diskusijas dalībnieki uzklausīja Dienvidkurzemes novada priekšsēdētāja vietnieka Andra Jankovska stāstīto par būtiskāko Dienvidkurzemes novadā izglītības un tajā skaitā ari pieaugušo izglītības jomā. Informāciju par iecerēm un plānoto papildināja jaunizveidotās Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķis Arvils Roga, atzīstot, ka viss notiek pamazām, bet mērķtiecīgi un vērsts uz attīstību.

Diskusijā piedalīties tika aicināti arī ES Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” pašvaldību koordinatori, daloties ar savu pieredzi pieaugušo izglītības organizēšanā un projekta aktivitātēs, atklājot savus veiksmes stāstus, sniedzot ieteikumus un priekšlikumus turpmākam darbam novadā/pilsētā.

Ar vērtīgu informāciju par aktivitātēm un paveikto, kā arī ieplānoto Pieaugušo izglītības organizēšanā Liepājā un tuvākajā apkārtnē  dalījās Liepājas Valsts tehnikuma Mūžizglītības nodaļas vadītāja Aigija Kraukle un Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas vadītāja Ilma Neimane.

Katrā ziņā šāda veida tikšanās, kad tiekas cieši saistītu, nelielu teritoriju pārstāvji, ļauj plašāk iepazīties vienam ar otru, izzināt lokālās teritorijas aktualitātes un problēmas, uzzināt potenciālo sadarbības partneru nākotnes ieceres un attīstības plānus. Kā arī dod iespējas precīci noteikt un saprast sadarbības jomas un virzienus, pārrunāt pieejamo atbalstu, dalīties ar pozitīvo pieredzi, izdarīt secinājumus un sagatavot ieteikumus, izstrādāt turpmākās rīcības plānu, vienoties par nākamajiem veicamajiem darbiem Pieaugušo izglītības jomā pašvaldībās, sagatavot ieteikumus Pieaugušo izglītības jomas attīstībai reģionā un nepieciešamajai parstāvniecībā Latvijas mērogā politikas izstrādātājiem un virzītājiem.

Kā atzina visi diskusijas dalībnieki, tā pat kā līdz šim arī nākotnē ir jāizmanto jau esošo pieaugušo izglītības speciālistu un koordinatoru pieredze un zināšanas, taču jādomā arī par jaunām idejām, jāmeklē iespējas attīstīties un nodrošināt pilsētu un novada iedzīvotājiem kvalitatīvu, pieejamu un iekļaujošu pieaugušo izglītību, kas vērsta gan uz indivīdu konkurētspējas celšanu, gan vērsta uz mainīgajām darba tirgus prasībām.

Šāda veida tikšanās un diskusija vēl šogad, 21.decembrī, ieplānota ar Talsu novada speciālistiem un nākošā gada sākumā tiks organizētas ar pārējo Kurzemes reģiona  novadu pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistiem, koordinatoriem, izglītības nodrošinātājiem un citām iesaistītajām pusēm.

Kā jau minēju iepriekš, šādas tikšanās ļaus izprast konkrētā novada Pieaugušo izglītības organizēšanas specifiku un pamatprincipus, sniegs plašākas iespējas attīstīt un pilnveidot pašvaldības aktivitātes pieaugušo izglītības organizēšanā, izzināt un pārņemt labās prakses piemērus vienam no otra, uzklausīt veiksmes stāstus, kas savukārt pilnveidos un attīstīs Pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla darbību arī reģionālā līmenī.

Uz tikšanos un sadarbību!

Agnese Matvejeva

Kurzemes plānošanas reģiona

izglītības jomas reģionālā koordinatore