23.janvārī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Kuldīgā pulcējās uz pirmo šī gada sēdi, lai pārrunātu paveikto 2018.gadā un plānus 2019.gadam. Padomes dalībnieki – Kurzemes pašvaldību pārstāvji – atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona darbu 2018.gadā un apstiprināja tā darba plānu 2019.gadam.

Kurzemes plānošanas reģions 2018.gadā sekmīgi pildījis sev uzticētās funkcijas – reģiona plānošanu, pieaugušo izglītības veicināšanu, līdzdalību sabiedriskā transporta organizēšanā, saimnieciskās darbības veicināšanu, remigrācijas un kultūras programmas koordinēšanu. Plānošanas reģions papildu īstenojis 14 projektus dažādās ES fondu programmās, piesaistot finansējumu Kurzemes attīstībai. Projekti, piesaistot ar ES fondu līdzekļus, īstenoti tādās jomās kā tūrisms, atbalsts uzņēmējiem, vides aizsardzība, sociālā joma, pievilcīgas dzīves vides veidošana un citas.

Viens no šobrīd apjomīgākajiem Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajiem projektiem ir “Kurzeme visiem”, kur, kopumā investējot vairāk nekā 6 miljonus ESF un 7 miljonus ERAF līdzekļu, laikā no 2015. līdz 2023.gadam tiks palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenošanā piedalās visas Kurzemes pašvaldības – 18 novadi un 2 republikas līmeņa pilsētas.

Savukārt visvairāk Kurzemes plānošanas reģiona šobrīd īstenoto projektu ir tūrisma nozarē, kur ar ES fondu atbalstu tiek atdzīvināts industriālais mantojums, veidots pārgājienu maršruts gar jūru, popularizēta piekrastes makšķerēšana, attīstīts kultūras tūrisma maršruts, veidots un popularizēts piekrastes jahtu ostu tīkls, kā arī attīstīts dabas tūrisms, uzlabojot infrastruktūru un to pielāgojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vairāk ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajiem projektiem var iepazīties: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/

Kopš pērnā gada marta plānošanas reģioni īstenoja pilotprojektu remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”, kurā Kurzemes plānošanas reģions sekmīgi iesaistījies remigrācijas veicināšanas pasākumos. Kopumā ar Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatoru pilotprojekta ietvaros 2018.gadā sazinājušies vismaz 535 cilvēki, savukārt Kurzemē uz dzīvi no ārvalstīm atgriezušies 185 cilvēki jeb 64 ģimenes. Rīkoti arī dažādi atbalsta pasākumi ģimenēm, kas atgriezušās vai plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā. Par 2018.gada Grantu konkursu remigrantu uzņēmējdarbības atbalstam vislielākā interese tika saņemta tieši Kurzemē un atbalsts piešķirts 5 projektiem. Savukārt gada izskaņā lielu atsaucību guva Kurzemes plānošanas reģiona organizētā klātienes tikšanās ar ģimenēm, kas atgriezušās uz dzīvi Liepājas pusē, un tas bija pirmais šāda veida pasākums Latvijā. Remigrācijas veicināšanas pasākumi Kurzemē tiks turpināti arī 2019.gadā.

2019.gadā Kurzemes plānošanas reģions papildu savām pamatfunkcijām turpinās darbu pie jau iesākto projektu īstenošanas un gatavos ES fondu projektu pieteikumus gan pārrobežu sadarbības programmās, gan ERASMUS+ un citās. Kopumā plānots iesniegt vismaz 7 projektu pieteikumus tādās Kurzemes attīstībai būtiskās jomās kā tūrisms, pieaugušo izglītības stiprināšana, pašvaldību pakalpojumu kapacitātes celšana un citās.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada 23.janvāra sēdes darba kārtība, lēmumprojekti un prezentācijas pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tas apvieno 20 pašvaldības: 18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili.

Papildus informācijai:

Laura Homka, Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste                                                                                                        Tālr. 26454574, e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv