Šī gada 22.janvārī uz šogad pirmo sēdi Kuldīgā tikās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome. Sēdes pirmajā daļā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki atskatījās uz 2019.gadā paveikto un atzinīgi novērtēja plānošanas reģiona darbu, savukārt sēdes otrajā daļā kopā ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu un VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvjiem diskutēja par Latvijas valsts ceļu tīklu attīstības vīziju 2040.

Kurzemes plānošanas reģiona Administrācija 2019.gadā sākusi darbu pie jaunas Attīstības programmas izstrādes Kurzemes plānošanas reģionam, iesaistījusies Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādē, kā arī sniegusi atzinumus un priekšlikumus Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021-2027 projektam un Kurzemes pašvaldību izstrādātajiem plānošanas dokumentiem. Aktīvi turpināts darbs arī citās jomās – pieaugušo izglītības veicināšanā, līdzdalībā sabiedriskā transporta organizēšanā, saimnieciskās darbības veicināšanā, remigrācijas un kultūras programmas koordinēšanā reģionā. Papildu Kurzemes plānošanas reģions 2019.gadā īstenojis 18 projektus dažādās ES fondu programmās, piesaistot finansējumu Kurzemes attīstībai. Projekti īstenoti tādās jomās kā tūrisms, atbalsts uzņēmējiem, vides aizsardzība, sociālā joma, pievilcīgas dzīves vides veidošana un citas. Vairāk ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajiem projektiem var iepazīties: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/.

2020.gadā Kurzemes plānošanas reģions papildu savām pamatfunkcijām turpinās darbu pie jau iesākto projektu īstenošanas, kā arī gatavos ES fondu projektu pieteikumus. 2019.gadā iesniegti 15 projektu pieteikumi dažādās ES fondu programmās, savukārt 2020.gadā plānots strādāt pie vismaz 4 projektu pieteikumiem tādās Kurzemes attīstībai būtiskās jomās kā tūrisms, pieaugušo izglītības stiprināšana, pašvaldību pakalpojumu kapacitātes celšana un citās.

Sēdes otrajā daļā satiksmes ministrs Tālis Linkaits iepazīstināja klātesošos ar vīziju efektīvai valsts ceļu tīkla sakārtošanai – “Latvijas valsts ceļu tīkls 2040”. Kā skaidroja ministrs, vīzija par ceļa tīkla plānojumu izstrādāta, vadoties no kaimiņvalstu – Polijas, Lietuvas un Igaunijas – pieredzes, un tā palīdzēs plānot valsts autoceļa tīkla attīstību ilgtermiņā. Sīkāk ar “Latvijas valsts ceļu tīkls 2040” iepazīstināja VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji  – valdes priekšsēdētājs J.Lange un Attīstības pārvaldes direktors G.Kains, kuri uzsvēra, ka Valsts ceļu tīkla galvenais uzdevums ir nodrošināt mobilitāti visos valsts reģionos. Kurzemes pašvaldību vadītāji interesējās par finansējuma avotiem vīzijas par valsts autoceļu tīkla sakārtošanu īstenošanai. Satiksmes ministrs norādīja, ka tiek izskatīti dažādi finansējuma veidi, tai skaitā Eiropas Savienības fondi, valsts finansējums, privātās/publiskās partnerības un citi.  Tāpat tika diskutēts par valsts ceļu stāvokli, to nodošanu pašvaldību rīcībā, valsts dotācijām autoceļu uzturēšanai, kā arī pašvaldību un VAS “Latvijas valsts ceļi”  sadarbības attīstību nākotnē.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2020.gada 22.janvāra sēdes dokumenti – darba kārtība, lēmumprojekti un prezentācijas – pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tas apvieno 20 pašvaldības: 18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili.