2011.gada 23.februarī ar Kultūras ministriju tika noslēgts Deleģēšanas līgums par valsts  pārvaldes uzdevumu delēģēšanu kultūras jomā.

Deleģētie uzdevumi:

  • nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē;
  • apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Kurzemes plānošanas reģionā;
  • sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām, nodrošināt metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās.

Ar līgumu var iepazīties šeit:

līgums