Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pārstāvji laikā no 29. līdz 31. augustam Pāvilostā piedalījās apmācībās “Tools and methods for the mentor development” (turpmāk – Apmācības).

Apmācību ietvaros dalībniekiem tika sniegta informācija saistībā ar pieaugušo apmācību metodēm un struktūru, kā arī par apmācību rīkošanas plānošanas un īstenošanas posmiem attiecīgi piesaistot tām kādu no apmācību teorijām. Pēc katras teorijas apraksta tika dots darba uzdevums, kurā Apmācību dalībniekiem sadaloties grupās bija jāiesaistās apmācību praktiskajā sadaļā. Tādējādi tika nodrošināta teorijas sasaiste ar praksi, kā arī nodrošināta atgriezeniskā saite Apmācību rīkotājiem, kas savukārt nodrošināja elastīgu pieeju informācijas sniegšanai atkarībā no dalībnieku vēlmēm.

Otrajā Apmācību dienā tika aktīvi diskutēts par mentora tīkla izveidi, tā ietvaru un definēti sagatavošanās darba uzdevumi līdz nākamajai Apmācību sesijai. Tādējādi nodrošinot visu Projekta partneru pienesumu attiecīgās aktivitātes īstenošanas sagatavošanas fāzē.

Apmācības “Tools and methods for the mentor development” norisinājās aktivitātes “Mentoru tīkla izveide” īstenošanas ietvaros. Aktivitātes ietvaros plānots izveidot pārrobežas mentoru-konsultantu tīklu, kura mērķis būs pieredzes nodošana jaunajiem uzņēmējiem no cilvēkiem ar pieredzi uzņēmējdarbībā.

Konferences ietvaros KPR pārstāve Aiga Petkēvica konferences dalībniekiem sniedza ieskatu Kurzemes tehniskajos datus un vispārējā KPR kā organizācijas darbības pamatnostādnēs. Savukārt KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja Baiba Kūma koncentrēja konferences dalībnieku uzmanību uz KPR īstenojamām aktivitātēm, sniedzot ieskatu to saturā un pienesumā eksporta un uzņēmējdarbības attīstībā. Prezentācijas ietvaros tika iztirzātas visas KPR atbildībā esošās aktivitātes sākot ar e – vidē plānotajiem rezultātiem, ieskaitot mārketinga rīku izstrādes nepieciešamību un to nozīmi saražoto produktu un sniegto pakalpojumu noieta veicināšanā, beidzot ar praktisko iesaisti uzņēmējdarbības un eksporta attīstībā nodrošinot mentoringa tīkla izveidi un tā problēmjautājumiem saistībā ar uzņēmējdarbības pārstāvju dalības nodrošināšanu.

Vadības komitejas sēdes ietvaros savukārt uzsvars tika likts uz katras partnera organizācijas atbildību kopējā mērķa sasniegšanai, sadarbības juridisko ietvaru un savstarpējās sadarbības nodrošināšanu.