2021.gada 28.jūlijā Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji kopsapulcē apstiprinājuši jaunu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomi, kurā turpmāk darbosies 8 pašvaldību – Liepājas un Ventspils valstspilsētu, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Saldus un Ventspils novadu pārstāvji. Pēc Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju kopsapulces notika arī pirmā jaunievēlētās Attīstības padomes sēde, kā laikā tika ievēlēts jauns Attīstības padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki. Par Attīstības padomes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, savukārt par viņas vietniekiem tika ievēlēti Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts.

Turpmāk Attīstības padomē Ventspils valstspilsētu pārstāv domes priekšsēdētāja 1.vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs, kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks Aigo Gūtmanis, Liepājas valstspilsētas pārstāvis ir Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, Dienvidkurzemes novadu pārstāv tā domes priekšsēdētājs Aivars Priedols, kuru aizvieto pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Galeckis, Kuldīgas novadu pārstāv tā domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kuru aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts, Talsu novadu pārstāv tā domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone, kuru aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens, Tukuma novadu pārstāv tā domes priekšsēdētājs Gundars Važa, kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos Imants Valers, Saldus novadu pārstāv tā domes priekšsēdētājs Māris Zusts, kuru  aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras jomā Raivis Zīrups, un Ventspils novada pārstāvis ir domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Zariņš.

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa sveica jauno Attīstības padomi, tās priekšsēdētāju un vietniekus, vēlot sekmīgu sadarbību Kurzemes reģiona attīstības veicināšanā. Sēdes turpinājumā tika apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona jaunais nolikums, lai galvenokārt atspoguļotu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā  radītās izmaiņas  Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās un mainītās reģiona robežas. E.Ozoliņa arī informēja par Kurzemes plānošanas reģiona paveikto 2021.gada pirmajā pusgadā.

Attīstības padome ir Kurzemes plānošanas reģiona lēmējinstitūcija, ko veido 8  pārstāvji – pa vienam no katras Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības. Attīstības padomes ievēlēšana notiek Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulces laikā. To pēc kārtējām pašvaldību vēlēšanām un pēc visu plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību priekšsēdētāju ievēlēšanas sasauc un vada līdzšinējais Attīstības padomes priekšsēdētājs. Reģiona pašvaldības ievēlēšanai kopsapulcē izvirza savus pārstāvjus – pa vienam pašvaldības deputātam no katras valstspilsētas un novada domes, kā arī katram Attīstības padomes dalībniekam var tikt izvirzīts arī ne vairāk kā viens vietnieks, kurš ir tiesīgs aizvietot dalībnieku tā prombūtnes laikā Attīstības padomes sēdēs. Kopsapulce ievēl Attīstības Padomi 8 vietējo pašvaldību dalībnieku sastāvā, kā arī to aizvietotājus, ja tādus pašvaldības ir izvirzījušas.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2021.gada 28.jūlija sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido tās lēmējorgāns – Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome un izpildinstitūcija – administrācija. Pēc 2021.gada 1.jūlija Kurzemes plānošanas reģionu veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Ventspils un arī Tukuma novads, kas iepriekš ietilpa Rīgas plānošanas reģionā, bet pēc novada domes deputātu lēmuma un, stājoties spēkā izmaiņām par plānošanas reģionu teritorijām, iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā. Iepriekš Kurzemes plānošanas reģionu veidoja 20 pašvaldības: 18 novadi – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāja un Ventspils.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv