Kurzemes plānošanas reģions izsludina
AS “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto
“KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMU – 2021”

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2021.gada 30.marta plkst. 23.59!

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes un reģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšana;
  • Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšana, veicinot kultūras pieejamību;
  • Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes un patriotisma stiprināšana;
  • Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, radot jaunas un paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības un prasmes;
  • Tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese.

Kultūras projektu īstenošana paredzēta Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un Ventspils novados, un Liepājas un Ventspils pilsētās, kā arī Engures, Kandavas, Jaunpils un Tukuma novadu teritorijās.

Kultūras prorgammas projektu kopējais finansējums – EUR 116 750.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. decembrim.

“Kurzemes kultūras programmas 2021” Nolikums

Projekta pieteikumā jāietver:

1) Pieteikuma veidlapa;

Pieteikuma veidlapa

2) Projekta apraksta forma;

Projekta apraksta forma

3) Projekta budžeta tāme;

Projekta budžeta tāme

Projektam var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskatiem.

Projekta pieteikuma iesniegšana

Kultūras programmas projekta pieteikumus, saskaņā ar KPR noteiktiem konkursa noteikumiem un termiņiem, var iesniegt :

  • elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu. Pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: kultura@kurzemesregions.lv. Epasta nosaukumā jānorāda – “Projekta pieteikums Kurzemes kultūras programmai 2021”. Pievienotā dokumenta nosaukumam jāsatur – iesniedzēja un projekta nosaukums.
  • pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 30.martā) uz Kurzemes plānošanas reģiona biroja adresi – Rīgā, Valguma iela 4a, LV-1048. SVARĪGI: Ja sūtāt pieteikumu pa pastu, projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (vienā failā PDF formātā, kas identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā, kā viens dokuments ar visiem pielikumiem, subjektā norādot saīsinātu projekta nosaukumu un iesniedzēju, (piemēram: Biedrība_Zieds_projekts_Pavasaris)) uz kultura@kurzemesregions.lv .

Papildu informācijai:

Par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu iespējams konsultēties, sazinoties ar  Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāju Evitu Taupmani, tel. 26588777, evita.taupmane@kurzemesregions.lv

Finansēšanas līgums;

Finansēšanas līgums

Atskaites sagatavošanas forma

Projekta atskaites sagatavošanas kārtība