Kurzemes plānošanas reģions izsludina Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto “KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMU 2022”

Pieteikumi Kurzemes kultūras programmā 2022 tiek pieņemti līdz 2022.gada 29.marta plkst. 23.59!

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Kurzemes kultūrtelpas t.sk. etnogrāfisko novadu unikalitātes un reģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšana;
  • Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma izziņa un popularizēšana;
  • Iedzīvotāju lokālās identitātes, piederības un patriotisma stiprināšana;
  • Sabiedrības radošums un līdzdalība Kurzemes kultūrtelpas tradicionālo vērtību un prasmju saglabāšanā, un līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšanā.

Kultūras projektu īstenošana paredzēta Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās – Dienvidkurzemes novadā, Kuldīgas novadā, Saldus novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā, Ventspils novadā, kā arī Liepājas un Ventspils valstspilsētās.

Kopējais finansējums Kultūras programmas projeku īstenošanai ir EUR 118 000.

“Kurzemes kultūras programmas 2022” nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2022. gada 1. maija līdz 2022. gada 15. decembrim.

Projekta pieteikuma iesniegšana

Kultūras programmas projekta pieteikumu, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona noteiktiem konkursa noteikumiem un termiņu, var iesniegt:

  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: kultura@kurzemesregions.lv. E-pasta nosaukumā jānorāda – “Projekta pieteikums Kurzemes kultūras programmai 2022”. Pievienotā dokumenta nosaukumam jāsatur – iesniedzēja un projekta nosaukums.
  • pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 1. punktā minētais datums) uz Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas adresi – Rīgā, Valguma iela 4a, LV-1048. Papildus, ja tiek iesniegts pieteikums pa pastu, pieteikuma veidlapa, kas identiska pa pastu nosūtītajam oriģinālam, 2.1.punktā noteiktajā termiņā, jānosūta arī elektroniskā formātā, uz epastu: kultura@kurzemesregions.lv. E-pasta nosaukumā jānorāda – “Projekta pieteikums Kurzemes kultūras programmai 2022”. Pievienotā dokumenta nosaukumam jāsatur – iesniedzēja un projekta nosaukums.

Papildu informācijai:

Skaidrojumus par konkursu un nolikumu var saņemt pie Kurzemes kultūras programmas projekta vadītājas Evitas Taupmanes, zvanot pa tālruni 26588777, vai elektroniski, interesējošo jautājumu nosūtot uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv.

Vairāk informācijas par “Kurzemes kultūras programmu 2022”  pieejams arī Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā “Kultūra“.