2018.gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē.

deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam

Pielikumi Nr.1-14

Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama reorganizācijas plāns

Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns

Ventspils novada bērnu nama „Stikli” reorganizācijas plāns

Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Liepāja” reorganizācijas plāns

Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par sociālajiem pakalpojumiem

Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par iespējamajiem infrastruktūras risinājumiem

Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par infrastruktūru un finansējumu

Datu pieprasījuma veidlapa VSAC

Datu pieprasījuma veidlapa NVO

KPR BSAC bērnu vajadzību apkopojums

Citu plānošanas reģionu BSAC bērnu vajadzību apkopojums

KPR bērnu ar FT vajadzību apkopojums

KPR un citu plānošanas reģionu personu ar GRT vajadzību apkopojums

KPR un citu plānošanas reģionu personu ar GRT vajadzību apkopojums

KPR DI plāna kopsavilkums

kPR DI plāna kopsavilkums 2