16.novembrī Kuldīgā tikās Kurzemes reģiona DI vadības grupa, lai iepazītos ar projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas progresu, Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (KPR DI plāns) 2.redakciju, diskutētu un lemtu par aktuālajiem jautājumiem.

Kurzemes reģiona DI vadības grupa
Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga Kalniņa klātesošos informēja par esošo situāciju projekta īstenošanā un vadības grupas lomu KPR DI plāna izstrādes procesā. Turpinājumā SIA “SAFEGE Baltija” valdes locekle Ieva Cēbura iepazīstināja ar kopsavilkumu par plāna 2.redakciju un tajā iekļautajiem infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai Kurzemes pašvaldībās. Tāpat viņa informēja par nepieciešamajām izmaiņām, kas kļuvušas zināmas pēc novembra sākumā notikušās DI plāna sabiedriskās apspriešanas.
SIA “SAFEGE Baltija” valdes locekle I.Cēbura prezentējot KPR DI plānu
Tad DI vadības grupa diskutēja par iespējamiem risinājumiem reģionam pieejamās ERAF finansējuma daļas apguvei, kas ir 6,7 miljoni vai varētu būt 7.2 miljoni EUR, ja Latvijā tiek veiksmīgi apgūts 2014-2020. gadam pieejamais ERAF finansējums.

Kurzemes reģionālā DI vadības grupas dalībnieki diskusijā
Tikšanās nobeigumā I.Cēbura informēja, ka DI plāna sabiedriskās apspriešanas laikā ir saņemti vairāk kā 170 komentāri no Kurzemes pašvaldībām, Labklājības ministrijas, Vidzemes plānošanas reģiona un nevalstiskajām organizācijām.
Kurzemes deinstitucionalizācijas plāna galīgo redakciju plānots pabeigt līdz novembra beigām un tā tiks nodota saskaņošanai visiem projekta partneriem – pašvaldībām, bērnu namiem un Valsts sociālās aprūpes centram “Kurzeme”.  KPR DI plāna īstenošanu varēs uzsākt pēc tā apstiprināšanas paplašinātajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē, ko izveidojusi Labklājības ministrija DI procesa uzraudzībai.
KPR administrācijas vadītāja (no kreisās) sarunā ar Ventspils pilsētas domes pārstāvi
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste