Projekta mērķis:

Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Projekta kopējais budžets: EUR 1 046 494,76

ERAF finansējums: EUR 889 520,51

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.maijs – 2020.gada 30.aprīlis

Projekta partneri:

Kurzemes Plānošanas reģions – vadošais partneris, www.kurzemesregions.lv

Projekta īstenošana sadalīta četros periodos, katrs sešu mēnešu ilgumā. Katra perioda ietvaros tiek veikta projekta vadība, infrastruktūras investīcijas, apmācības un pieredzes apmaiņa, komunikācijas aktivitātes.
 

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Projekta ievada tikšanās un četras projekta vadības grupas sanāksmes;
 
2. Infrastruktūras investīcijas:
2.1. piesārņotas teritorijas attīrīšana un sakārtošana (Kuldīgas novada pašvaldība);
2.2. bij. padomju armijas militārās bāzes teritorijas sakārtošana (Skrundas novada pašvaldība);
2.3. degradētas ēkas nojaukšana un teritorijas sakārtošana (Ventspils novada pašvaldība);
2.4. teritorijas sakārtošana un stadiona būvniecība (Kauņas pilsētas pašvaldības administrācija);
2.5. bij. militārās pilsētas teritorijas attīrīšana un sakārtošana  (Telšu rajona pašvaldība);
2.6. degradētas ēkas nojaukšana un teritorijas sakārtošana (Saldus novada pašvaldība);
 
3. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana bij. derīgo izrakteņu ieguves teritorijas sakārtošanai turpmākai izmantošanai (Klaipēdas rajona pašvaldība);
 
4. Apmācības un pieredzes apmaiņa:
4.1. divas tematiskās darba grupas un pieci semināri par degradēto teritoriju sakārtošanu un turpmākās izmantošanas iespējām;
4.2. divi pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijas un Lietuvas pašvaldībās;
4.3. pieredzes apmaiņas brauciens uz Polijas un Vācijas pašvaldībām;
 
5. Komunikācijas aktivitātes (plakāti, preses relīzes, informācija projekta partneru interneta vietnēs, sociālajos tīklos, projekta rezultātu apkopojums grāmatā un noslēguma konference).
 

Projekta mērķa grupas:

Vietējās pašvaldības un to speciālisti, reģionāla līmeņa institūcijas un to speciālisti (Kurzemes Plānošanas reģions un Kauņas reģiona attīstības aģentūra) kapacitātes pilnveidošanai, uzņēmumi, kas nākotnē vēlētos izmantot sakārtotās teritorijas, vietējā sabiedrība, kas iegūtu drošu un pievilcīgu dzīves vidi.Uz šīs informācijas sagatavošanas brīdi projekta pirmajā periodā ir parakstīts Partnerības līgums un 2018.gada 31.maijā Kuldīgā notikusi projekta partneru ievada tikšanās un projekta darba grupas pirmā sanāksme.
 
Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Ozoliņa
projekta vadītāja
tel. 29453184, e-pasta adrese: sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv