Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar asociāciju “Klaipēdas reģions” īsteno Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana).

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.

MĒRĶA GRUPA

a) vietējās pašvaldības
b) NVO, uzņēmēji un citas ieintersētās puses
c) reģionālās organizācijas, kas veic attīstības plānošanu (Latvijā – plānošanas reģioni, Lietuvā – pašvaldību asociācijas)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS

2020.gada 1. jūnijs – 2022.gada 31. maijs.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

363 237.51 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attītības fonda līdzekļi 308 751.88 EUR)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Asociāciju “Klaipēdas reģions” https://klaipedaregion.lt/en/

PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀTES

Projekta ietvaros tiks izstrādātas abu reģionu specializācijas stratēģijas ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai un unikālo attīstības iespēju identificēšanai, lai saglabātu abu reģionu  konkurētspēju.

Kurzemes un Klaipēdas reģiona veikto izpēšu rezultātā tiks sagatavota “Rokasgrāmata pārrobežu plānošanai”, kas apkopos vietējo ieinteresēto pušu aktuālos izaicinājumus un piedāvās risinājumus to novēršanai.

PROJEKTA REZULTĀTI

Projekta rezultāti tiks prezentēti projekta “Viedā plānošana” noslēguma konferencē, kurā tiks apskatīti pārrobežu izaicinājumi, kopīgas rīcības to risināšanai un secinājumi no projekta ieviešanas.

PAPILDU INFORMĀCIJAI

Projekta vadītāja

Jana Briede
Tālrunis: 26558085, jana.briede@kurzemesregionslv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu
www.europa.eu

Projekta apraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apraksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.