Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (BUSINESS SUPPORT)

Projekta  “Business Support” ietvaros tā partneri sagatavojuši vairākus uzņēmējiem noderīgus video gan par projektā iesastītajā organizācijām, gan tādām aktuālām tēmām kā eksports un mentoru apmācības.

Zemgales plānošanas reģions

Aizkraukles biznesa atbalsta centrs

Mentoru tīkls

Eksports

Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka, uzņēmējdarbības un nevalsisko organizāciju klāsteris “Enterprising library” 

Par izveidotajiem materiāliem un pausto viedokli pilnībā atbild to sagatavotāji un tajos paustais nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību.

Projekta kopējais finansējums: 729604.06 EUR (ERAF finansējums 620163.43 EUR)