Administrācija ir Attīstības padomes izveidota Kurzemes plānošanas reģiona izpildinstitūcija, kas  nodrošina tās pieņemto lēmumu izpildi. Administrācija arī veic Attīstības padomes un Sadarbības komisijas darba organizatorisko un tehnisko nodrošināšanu, kā arī sagatavo jautājumus un dokumentus izskatīšanai Attīstības padomes, pastāvīgo komiteju un Sadarbības komisijas sēdēs.

Ar Attīstības padomes lēmumu tiek apstiprināts Administrācijas vadītājs, kurš  vada Administrācijas darbu, kā arī uzrauga un kontrolē Attīstības padomes deleģēto funkciju izpildi un to izpildei piešķirtā finansējuma izlietošanu, par to ne retāk kā reizi ceturksnī sniedzot pārskatu Attīstības Padomei.

2015.gada 29.aprīlī Attīstības padomes sēdē par Administrācijas vadītāju  ir apstiprināta Evita Ozoliņa (protokols Nr.03/15).

Administrācijas galvenās funkcijas:

 • Plānošanas reģiona attīstības plānošana, koordinācija un uzraudzība atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
 • Kurzemes plānošanas reģiona nozaru attīstības dokumentu izstrādes nodrošināšana;
 • Izvērtēt un sniegt atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Atzinumu sniegšana par nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību reģiona attīstības stratēģijai un teritorijas plānojumam;
 • Reģiona interešu pārstāvniecība nozaru ministriju, komisiju un komiteju līmenī;
 • Sadarbības koordinācija starp reģiona pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām;
 • Reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, ieviešana un pašvaldību konsultēšana projektu sagatavošanā;
 • Aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību un uzņēmēju informēšana par iespējām piedalīties projektos, piesaistīt finansējumu. Iedzīvotāju informēšana par aktuālākajiem pasākumiem un aktivitātēm plānošanas reģionā;
 • Plānošanas reģiona ikgadējā darbības plāna izstrāde un apstiprināšana, nākamā gada budžeta pieprasījuma sagatavošana;
 • Sadarbības komisijas darbības nodrošināšana (sēžu plānošana, sagatavošana, organizēšana un lēmumu izpildes nodrošināšana);
 • Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā Kurzemes reģionā.

Veiksmīgākai funkciju īstenošanai, Administrācijai ir izveidotas šādas struktūrvienības:

 • Sabiedriskā transporta nodaļa
 • Projektu nodaļa
 • Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs
Kurzemes plānošanas reģiona Administrāicjas vadītājas Evitas Ozoliņas foto

Evita Ozoliņa
Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja

Administrācijas adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048;

Tālrunis: +371 67331492

e-pasts pasts@kurzemesregions.lv