Noticis seminārs vispārizglītojošo skolu vadītājiem un izglītības pārvalžu speciālistiem “Remigrējušo bērnu integrācija Latvijas skolās”

Lai sekmētu izpratni par remigrējušo bērnu integrāciju Latvijas izglītības sistēmā,15.oktobrī tiešraides platformā ZOOM notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) organizētais seminārs vispārizglītojošo skolu vadītājiem un izglītības pārvalžu speciālistiem “Remigrējušo bērnu integrācija Latvijas skolās”.

Atklāšanas uzrunas teica KPR administrācijas vadītāja p.i. Ingeborga Bordāne un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vecākais eksperts Varis Putniņš.

KPR remigrācijas koordinatore Agnese Berģe stāstīja par remigrāciju Kurzemē un remigrantu aktuālākajiem jautājumiem. Remigrācijas koordinatore Agnese Berģe informēja, ka laika posmā no 2018. gada marta līdz 2020. gada septembrim remigrācijas koordinatora konsultācijas ir izmantojuši un Kurzemē atgriezušies 553 cilvēki. Potenciāla vēlme atgriezties ir 297 cilvēkiem, bet kopumā sagatavoti 1222 personalizēti piedāvājumi.  Kurzemē ļoti bieži atgriežas ģimenes ar bērniem. Šīm ģimenēm nereti ir ļoti būtiski saprast, kāda ir izglītības sistēma Latvijā, kā bērnu tai pieteikt, kā bērna izglītība tiks pielīdzināta salīdzinot ar iepriekšējo mītnes zemē iegūto, latviešu valodas apguves apmācības, vai bērns integrēsies savu vienaudžu vidū, psiholoģiskais atbalsts un vēl daudz citi aktuāli jautājumi. Vēl viņa uzsvēra, ka visbūtiskākā sociālās adaptācijas problēma remigrantu bērnu un jauniešu vidū jāmin integrēšanās Latvijas skolu izglītības sistēmā. Šie bērni nereti ir dzimuši un lielāko savas dzīves daļu pavadījuši savā mītnes zemē un iekļāvušies tās vides apstākļos. Nereti šie bērni nerunā latviski vai runā ļoti slikti, arī cita mācību viela un kultūra ir liela problēma adaptācijā, būtiska ir arī integrācija savu vienaudžu vidū. Tad skola kopā ar remigrantu ģimeni mēģina meklēt šos risinājumus kā palīdzēt.

Par izglītības jautājumiem remigrācijas kontekstā runāja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule un Izglītības departamenta vecākā eksperte Olita Arkle, kuras savās prezentācijās runāja par remigrāciju attīstības plānošanas dokumentos, to projektos, diasporas likuma nozīmību, aktualizēja statistikas datus par remigrāciju un pieskārās citiem aktuāliem jautājumiem. Viņas arī akcentēja problēmjautājumus Latvijas izglītības sistēmā un kā palīdzēt bērnam integrēties.

Savukārt Izglītības kvalitātes valsts dienests Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks Ivans Jānis Mihailovs  savā prezentācijā runāja par remigrantem izglītības iestādē, tiesiskiem aspektiem un
ieteikumiem pedagogiem. Kā viņš uzsver: “Lai bērna mācības būtu veiksmīgas, ir nepieciešama savlaicīga komunikācija, gan pašam bērnam, gan viņa vecākiem noskaidrojot sev nezināmus un neskaidrus jautājumus, kā arī sadarbībā ar izglītības iestādi, risinot konkrētas problēmas. Ir jābūt atbalsta / kontaktpersonām! Visus izaicinājumus ir iespējams pārvarēt!”

Latviešu valodas aģentūra (LVA)  metodiķe Ērika Pičukāne savā uzstāšanās laikā stāstīja par LVA atbalstu skolām Latvijā. Kā viņa uzsvēra, tad LVA nepārtraukti izstrādā un organizē dažādus kursus pedagogiem, kā veiksmīgāk un labāk mācīt un mācīties latviešu valodu, nodrošinot mācību metodikas attīstību un latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, mācību metodikas attīstību un latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Sociālā pedagoģe un sociālā darbiniece Anete Ankmane savā prezentācijā stāstīja par savu pētījumu, kuru veikusi tieši Kurzemē. Pētījuma tēma “Remigrējušo skolēnu integrācijas Latvijas vispārizglītojošajās skolās problēmas un risinājumi”, tika aktualizēta strādājot ikdienā skolā kā sociālam pedagogam un saskaroties ar remigrantu bērnu problēmām un situācijām. Kā Anete Ankmane aktualizēja, tad mums vairāk ir jāieklausās remigrantu ģimenēs. Vēl viņa uzsvēra, ka noteikti turpinās pētīt šo tēmu, jo ik dienu saskaroties ar šiem jautājumiem, izjūt šīs tēmas aktualitāti un nepieciešamību izprast un palīdzēt citiem parādīt šī jautājuma nozīmību.

Ar savu atgriešanās stāstu dalījās remigrante, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes darbiniece Eva Behmane, kura ar ģimeni atgriezās dzimtajā Skrundā. Kad Eva Behmane ar ģimeni atgriezās abas meitas bija pavisam mazas, vecākā meita sāka iet bērnudārzā, taču tagad jau sākusi iet skolā. Kā viņa uzsver, tad liela nozīme atgriežoties ģimenēm ir tam cik būtiski pašas ģimenes strādā un komunicē pašā ģimenē un to, ka iesaka ģimenēm atgriezties pēc iespējas ātrāk, kad bērni vēl ir mazi. Jo, viņasprāt tieši tas, kad bērns ir gājis bērnudārzā ir vieglāk uzsākt skolas gaitas.

Seminārā piedalījās:

  • Varis Putniņš, Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vecākais eksperts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
  • Ilze Seipule, departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā un Olita Arkle, Izglītības departamenta vecākā eksperte no Izglītības un zinātnes ministrijas,
  • Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks,
  • Ērika Pičukāne, metodiķe no Latviešu valodas aģentūras,
  • Anete Ankmane, sociālā pedagoģe un sociālā darbiniece,
  • Eva Behmane no Skrundas novada pašvaldības.

Seminārs notika valsts projekta “Reģionālais remigrācijas koordinators Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros.

Prezentācija.Remigrācija Kurzemē.Problēmjautājumi Latvijas izglītības sistēmā un kā palīdzēt bērnam integrēties Prezentācija. Remigranti izglītības iestādē:tiesiskie aspekti un ieteikumi pedagogiem Prezentācija.Izglītības jautājumi remigrācijas kontekstā Prezentācija.Reģionālie remigrācijas atbalsta pasākumi reģionālās politikas ietvaros Prezentācija.LVA atbalsts Prezentācija. Remigrācija

Kurzemes remigrācijas koordinatore:

Agnese Berģe

e-pasts: koordinators@kurzemesregions.lv

Tālr.: 20478252.