Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177

 • Projekta nosaukums angļu valodā: Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network, EST-LAT177
 • Projekta akronīms: EASTBALTIC HARBOURS
 • Projekta tīmekļa vietne: https://estlat.eu/en/estlat-results/eastbaltic-harbours.html
 • Programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam, 3.prioritāte “Uzlabots jahtu ostu tīkls”, 3.1. specifiskais mērķis: “Uzlabots mazo ostu tīkls ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem”.
 • Projekta mērķis: stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi.
 • Projekta aktivitātes:

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta aktivitātes tiks īstenotas divos virzienos – investīcijas jahtu ostu infrastruktūrā un ostu tīkla mārketings. Jahtu ostu infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanas aktivitātes papildinās iepriekšējā ostu projektā (EST-LAT harbours) veiktās investīcijas, kas veicinās ostu tīkla drošības standartu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.

 • Investīcijas ostu infrastruktūrā tiks vērstas uz:
  • Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes).
  • Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas.
  • Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas.
  • Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā.
  • Pakalpojumu klāsta paplašināšana: degvielas uzpildes punkti, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu), inventārs un aprīkojums jahtu ziemošanas pakalpojumu attīstībai un remontdarbu veikšanai.
  • Ostu tīkla mārketinga aktivitātes paredz popularizēt Austrumbaltijas piekrasti (Igaunija un Latvija) kā pievilcīgu, interesantu un drošu burāšanas galamērķi. Mērķa grupa ir burātāji no Vācijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas un arī vietējie – Latvijas un Igaunijas burātāji.
 • Projekts paredz šādas mārketinga aktivitātes:
  • Dalība tūrisma/jahtu starptautiskās izstādēs.
  • Dalība un projekta rezultātu prezentēšana starptautiskos burātāju sadarbības tīklos un pasākumos.
  • Iepazīšanās vizīšu organizēšana žurnālistiem, blogeriem, mērķa grupām.
  • Jahtu ostu kataloga trešā izdevuma sagatavošana, iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas – līdz Narvai) un piekrastes ceļveža izveide.
  • Projekta mājaslapas pilnveide, digitālais mārketings.
  • Mārketinga satura izgatavošana un izplatīšana (sociālie tīkli, raksti žurnālos u.c.
 • Projekta rezultāts:

Projekta rezultātā tiks uzlabota Igaunijas un Latvijas jahtu ostu infrastruktūra un sniegti kvalitatīvāki pakalpojumi, kā arī sekmēta mazo ostu starptautiskā atpazīstamība un iekļaušanās ostu tīklā.

 • Projekta partneri:
  • Rīgas plānošanas reģions (Latvija) – vadošais partneris
  • Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
  • Biedrība “Igaunijas mazo ostu attīstības centrs” (Igaunija)
  • Salacgrīvas ostas pārvalde (Latvija)
  • Rīgas Brīvostas pārvalde (Latvija)
  • Jūrmalas ostas pārvalde (Latvija)
  • Engures ostas pārvalde (Latvija)
  • Rojas ostas pārvalde (Latvija)
  • SIA New Yacht Marina (Latvija)
  • Pāvilostas ostas pārvalde (Latvija)
  • SIA AK Pāvilosta Marina (Latvija)
  • Fonds “Hījumā ostas” (Igaunija)
  • AS Saarte Liinid (Igaunija)
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020. – 31.12.2022
 • Projekta kopējais budžets: 3 304 285.93 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 2 808 643.01 EUR. (ERAF atbalsts 172 775.25 EUR).
 • Projekta kontaktpersona Kurzemes plānošanas reģionā: Aiga Meri, e-pasts aiga.meri@kurzemesregions.lv, tālr.  +371 67331634 ; +371 29483674

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.