Programma: Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
Projekts: Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania”

Saīsinātais nosaukums: BUSINESS SUPPORT

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions, LV

Projekta partneri:

 • Kurzemes Plānošanas reģions, LV;
 • Aizkraukles novada pašvaldība, LV;
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, LV;
 • Šauļu inkubators (LT)
 • Paņevežu Biznesa centrs (LT)
 • Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT)

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.

Projekta apakšmērķi:

 • Paaugstināt pārrobežu sadarbību un stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta institūciju kapacitāti.
 • Veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot uzņēmējdarbības dzīvotspējīgu ideju atbalsta sistēmu uzsācējiem.
Projektā plānotas aktivitātes un rezultāti:
 • Izveidoti 2 jauni uzņēmējdarbības atbalsta centri – Aizkraukles uzņēmējdarbības centra izveide (LV), Rokišķu bibliotēkas, uzņēmējdarbības un NVO klasteris (LT);
 • Aprīkotas 6 uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas (mēbeles, IT aprīkojums, konferenču aprīkojums, u.c.);
 • Uzlabotas 4 uzņēmējdarbības atbalsta institūciju mājaslapas;
 • Izveidota kopīga LV/LT konsultatīvā platforma pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem, apvienojot visas projektu partneru uzlabotās mājaslapas;
 • Veikts pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveides iespējām LV, LT – identificējot uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas LV, LT, to aktivitātes un pakalpojumus uzņēmējiem, stiprās un vājās puses, izstrādājot rekomendācijas, kuri sniegtie pakalpojumi ir visefektīvākie un identificējot nepieciešamo apmācību tēmas;
 • 2 darba semināri LV,LT par pētījuma rezultātiem un labās pieredzes pārņemšanu;
 • 6 Uzņēmējdarbības atbalstu institūciju personāla apmācības LV, LT tēmās, kuras tika identificētas pētījuma rezultātā;
 • 1 pieredzes apmaiņas brauciens Uzņēmējdarbības atbalstu institūciju personālam;
 • Izveidots pārrobežu mentoru-konsultantu tīkls Lauksaimniecības un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomās (atbalsts biznesa idejas dzīvotspējas noteikšanai un attīstībai);
 • Apmācīti 20 TOP konsultanti 4 dažādās tēmās mentoringa pakalpojumu izveidei: 1.Sarunu, sadarbības procesi; 2. Biznesa ideju attīstīšana; 3. Uzņēmējdarbības attīstības mentorings; 4. Mentoru attīstības rīki un metodes;
 • Apmācīts 150 LV,LT uzņēmējdarbības institūciju, uzņēmēju personāls;
 • Izveidota kopīga apmācību programma uzņēmējdarbības uzsācējiem e-vidē;
 • Organizētas 12 pilot apmācības LV, LT;
 • Organizēts darba seminārs MVU eksporta ieviešanas barjeru identificēšanai;
 • Organizēti 5 darba semināri par eksporta veicināšanu;
 • Izstrādāti 10 noteikumi kopumi vismaz 5 sektoriem uz 10 dažādām valstīm;
 • Izstrādāti 10 līguma paraugi;
 • Pieejams mārketinga rīks ar iespēju izveidot brošūras, plakātus, video, u.c. materiālus;
 • 4 Uzņēmējdarbības dienu un tikšanās organizēšana Aizkrauklē, Šauļos, Rokišķos.
 • Izstrādāts kopīgs LV, LT buklets par uzņēmējdarbības atbalsts sistēmu;
 • Ieviesta publicitātes kampaņa uzņēmējdarbības prasmju un gara stiprināšanai – 1 komunikācijas plāns, 3 video rullīšu, 2 nacionāla līmeņa publikācijas, sociālie tīkli;
 • 2 dienu starptautiska konference –noslēguma pasākums par uzņēmējdarbības uzsākšanos, atbalsta sistēmu, to kvalitāti un pieejamību.
Pārrobežu ieguvumi:
 • Stiprināta sadarbība starp biznesa atbalsta institūcijām Latvijā un Lietuvā;
 • Pārrobežu mentoringa tīkls, kas veltīts uzņēmējdarbības dzīvotspējai un attīstībai Latvijā un Lietuvā;
 • Pārrobežu eksporta veicināšana caur apmācībām un konsultācijām uzņēmējiem;
 • u.c.
Projekta kopējais finansējums: 729604.06 EUR (ERAF finansējums 620163.43 EUR)
KPR finansējums: 99 999,75 EUR (ERAF finansējums 84999.76 EUR)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadamwww.latlit.eu; www.europa.eu