2019. gada 11. un 12.septembrī Jūrkalnē tikās projekta LLI – 303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” partneri no Latvijas un Lietuvas, lai pārrunātu projektā paveikto un vēl darāmo, kā arī tematiskās darbnīcas ietvaros diskutētu par esošo situāciju ar degradētām teritorijām, ēkām un vidi Latvijas un Lietuvas teritorijās un iespējamajiem risinājumiem to sakārtošanai nākotnē.

11.septembrī par projekta ieviešanas gaitu un turpmāk paveicamo stāstīja projekta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, savukārt par paveikto savās pašvaldībās informēja projekta partneri – Kurzemes reģiona pašvaldību pārstāvji no Kuldīgas, Skrundas, Saldus un Ventspils novadiem un partneri no Lietuvas – Klaipēdas un Telšu pašvaldībām, kā arī Kauņas pilsētas administrācijas un Kauņas reģionālās attīstības aģentūras.

Latvijas pusē galvenās projekta galvenās aktivitātes jau gandrīz paveiktas – Saldus novada Rubā pabeigta daudzdzīvokļu ēkas – grausta nojaukšana, Skrundā sakārtota un attīrīta iepriekš degradēta teritorija 11 ha platībā, Ventspils novada Ugālē nojaukta bīstama piecstāvu ēka un labiekārtota teritorija, savukārt Kuldīgā pabeigta dokumentācijas sagatavošana un uzsākta grāvja un dīķa attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma bijušajā dārzniecības teritorijā, darbus plānots pabeigt 2020.gada februārī.

Savukārt Lietuvas pusē darbi aktīvi turpinās – norit teritorijas sakārtošana un stadiona būvniecība Kauņā, turpinās teritorijas attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma “militārajā pilsētiņā” Telšos, turpinās iepirkuma process tehniskās dokumentācijas izstrādei grants karjeru teritorijas pārveidei Klaipēdas rajona Gargždos.

Pirmās dienas noslēgumā projekta vadības grupas dalībnieki iepazinās ar Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas pārstāves stāstījumu par projektu īstenošanu degradētu vai novārtā pamestu objektu atdzīvināšanai Ziemeļkurzemē, izmantojot LEADER finansējumu, kā arī apskatīja raksturīgas teritorijas un veiksmīgi sakārtotus vai sakārtošanas procesā esošus objektus Jūrkalnes pagastā.

12.septembrī notika tematiskā darbnīca, kuras ietvaros projekta partneri uzklausīja ekspertu prezentācijas par nozares aktualitātēm un diskutēja par vajadzībām un izaicinājumiem, kas saistīti ar degradētu teritoriju, ēku un vides apzināšanu un sakopšanu Latvijas un Lietuvas teritorijā un projektu turpmāku sagatavošanu un īstenošanu šajā jomā. Kā eksperti šoreiz piedalījās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents un vadošais pētnieks Jānis Lapinskis, kurš stāstīja par Baltijas piekrastes erozijas procesiem, ar izaicinājumiem un iespējām degradētu teritoriju sakopšanā, savukārt ar jaunākajām tehnoloģijām augsnes attīrīšanai no piesārņojuma iepazīstināja uzņēmuma Venteko pārstāvji. Pasākuma dalībniekus ar jauno piesārņoto un potenciāli piesārņoto Latvijas vietu datu bāzi iepazīstināja Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvis Intars Cakars, savukārt par jaunā likuma par potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu noteikšanu un reģistrāciju izstrādi pastāstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperte Sanda Ilgaža.

Pasākuma noslēgumā tematiskās darbnīcas dalībnieki sagatavoja priekšlikumus plānošanas dokumentu izstrādei/ aktualizēšanai vietējā un reģionālā līmenī attiecībā uz degradēto teritoriju sakārtošanu un atdzīvināšanu sabiedriskām vai uzņēmējdarbības vajadzībām.

Semināra prezentācijas

11.septembris:

Project Management meeting,Review of project implementation, S.Ozoliņa, project manager, Kurzeme planning region Kuldīga municipality Ventspils County municipality Kaunas City Municipality Telsiai municipality Klaipeda municipality Kaunas Regional Development Agency Public and Private Sector Activities to Regenerate Degraded or Neglected Buildings and Territories in Northern Kurzeme. Ziemelkurzeme Business association

Par projektu:
Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka                                                                                                                                                                                                                                                  projekta sabiedrisko attiecību speciāliste                                                                                                                                                                                        laura.homka@kurzemesregions.lv