Šī gada 23. un 24. augustā Tallinā notika projekta RETROUT partneru sanāksme, kurā tika spriests par sporta un atpūtas makšķerēšanas tūrisma galamērķu veidošanu Zviedrijā, Polijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. 

Tā kā Latvijā, Igaunijā un Lietuvā nevar runāt par attīstītiem makšķerēšanas tūrisma piedāvājumiem, tad sākotnēji ir izvēlētas atsevišķas teritorijas, kurās īstenot pilotprojektus. Kurzemē galvenās aktivitātes tiks īstenotas Baltijas jūras piekrastē Liepājas, Pāvilostas un Ventspils apkārtnē. Šajā teritorijā arī atrodas Rīvas upe, kurā projekta ietvaros tiks atjaunots zivju nārsta ceļš, lai nākotnē uzlabotu upēs nārstojošo zivju populāciju.

Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanā tiks aicināti iesaistīties gan tūrisma profesionāļi, kas jau piedāvā pakalpojumus makšķerniekiem vai tikai plāno paplašināt savu pakalpojumu klāstu šajā virzienā, gan arī to institūciju pārstāvji, kas saistīti ar makšķerēšanas organizēšanu un kontroli, makšķernieku apvienību un asociāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti. Sākotnēji uz sadarbību aicinām Liepājas, Pāvilostas un Ventspils apkārtnē darbojošos uzņēmējus, jo pilotprojektu ir paredzēts īstenot tieši šajā teritorijā. 

Makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošana notiks vairākos posmos, un sāksim ar semināru ciklu par tēmām, kuras ir svarīgas makšķerēšanas tūrisma produktu veidošanā.

  • Makšķerēšanas tūrisms.  Informācija par esošo situāciju makšķerēšanas tūrisma jomā, esošie zivju un tūrisma resursi, pozitīvie piemēri no Eiropas valstīm, to salīdzinājums ar Kurzemes situāciju.
  • Makšķerēšana no likuma un regulu viedokļa – licencēšana, makšķerēšanas ierobežojumi, piekrastē un upēs sastopamās zivju sugas.  Zivju dzīve un paradumi.
  • Makšķerēšanas tūrisma produkts – primārie un sekundārie pakalpojumi mērķa grupai. Sadarbība starp uzņēmējiem pakalpojumu sniegšanā.
  • Makšķernieku ētika. Uzvedība pie ūdeņiem.  Ekotūrisms.
  • Makšķerēšanas tūrisma produktu mārketings. Informācijas sniegšanas kanāli. Mērķa valstis makšķerēšanas tūrismā. Komunikācijas nianses, strādājot ar dažādu valstu klientiem. Zīmola veidošana. Pozitīvie tūrisma zīmolu piemēri.
  • Kurzeme kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis.

Seminārus vadīs Latvijā pazīstamais eksperts Andris Klepers, un atsevišķām tēmām tiks piesaistīti attiecīgo nozaru speciālisti. Semināri notiks Liepājas, Pāvilostas un Ventspils apkārtnē laikā no šī gada oktobra līdz nākamā gada martam, un semināru norises vietas un datumi tiks izziņoti atsevišķi.

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile

T.: 29206098, zane.gaile@kurzemesregions.lv  

Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.