2017.gada 23.oktobrī projekta partneri piedalījās sanāksmē Jelgavā, kur galveno uzmanību pievērsa pētījuma “Baltu tautu vēsturi raksturojoši tūrisma resursi jauna tūrisma maršruta “Baltu ceļš” izveidei” darba uzdevumam, diskutēja par tā rezultātiem un iespējamiem riskiem. Tuvākajā laikā Kurzemes plānošanas reģions plāno izsludināt iepirkumu par minētā pētījuma veikšanu. Pētījuma rezultāti būs pieejami ikvienam. Tāpat sanāksmē pārrunāja citas aktualitātes saistībā ar projekta ieviešanu.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja

Projekta vadītāja Aiva Jakovela
Tālrunis: 26315137, aiva.jakovela@kurzemesregions.lv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu
www.europa.eu

Projekta apraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apraksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.