Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk – KPR) pārstāvji 2017.gada 21.aprīlī piedalījās Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fonda 2014-2020 gada plānošanas perioda “Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas”  projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (turpmāk – Projekts) sākuma konferencē un vadības komitejas sēdē. Abi plānotie pasākumi tika rīkoti vienā laika periodā ar mērķi taupīt finanšu un cilvēkresursus gan organizatoru, gan iesaistītajām pusēm.

Konferences ietvaros KPR pārstāve Aiga Petkēvica konferences dalībniekiem sniedza ieskatu Kurzemes tehniskajos datus un vispārējā KPR kā organizācijas darbības pamatnostādnēs. Savukārt KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja Baiba Kūma koncentrēja konferences dalībnieku uzmanību uz KPR īstenojamām aktivitātēm, sniedzot ieskatu to saturā un pienesumā eksporta un uzņēmējdarbības attīstībā. Prezentācijas ietvaros tika iztirzātas visas KPR atbildībā esošās aktivitātes sākot ar e – vidē plānotajiem rezultātiem, ieskaitot mārketinga rīku izstrādes nepieciešamību un to nozīmi saražoto produktu un sniegto pakalpojumu noieta veicināšanā, beidzot ar praktisko iesaisti uzņēmējdarbības un eksporta attīstībā nodrošinot mentoringa tīkla izveidi un tā problēmjautājumiem saistībā ar uzņēmējdarbības pārstāvju dalības nodrošināšanu.

Vadības komitejas sēdes ietvaros savukārt uzsvars tika likts uz katras partnera organizācijas atbildību kopējā mērķa sasniegšanai, sadarbības juridisko ietvaru un savstarpējās sadarbības nodrošināšanu.