Lai paplašinātu zināšanas par sociālās rehabilitācijas un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu organizēšanas pieredzi Latvijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, projekta “Kurzeme visiem” vadības pārstāvji 5.martā viesojās pie viena no vecākajiem šāda pakalpojuma sniedzējiem Latvijā – biedrības “Centrs Elizabete” Jelgavā.
Brīdis no ikdienas biedrībā “Centrs Elizabete”
Biedrība “Centrs Elizabete” darbojas jau 20 gadu, nodrošinot dzīvei ģimenē maksimāli pietuvinātu vidi, kamēr bērnam tiek atrasta audžuģimene, aizbildnis vai nokārtota adopcija. Atbilstoši valsts likumdošanai, biedrība ir ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija, kura var uzņemt līdz 24 bērniem un tās darbības modelis ir veidots pēc iespējas ģimeniskāks. Biedrības darbība tiek nodrošināta 4 līdzās esošās privātmājās, no kurām trijās dzīvo bērni – līdz 8 bērniem mājā, bet ceturtā atvēlēta administratīvajām vajadzībām un dažādu bērniem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai. Šobrīd „Centrā Elizabete” uzturas 11 bērni vecumā no 3 līdz 18 gadu vecumam.
Ar projekta „Kurzeme visiem” pārstāvjiem tikās biedrības valdes locekle Inga Husko un sociālais darbinieks, iepazīstinot gan ar biedrības mērķiem, misiju, darbinieku atlases pamatprincipiem, gan arī izrādot biedrības telpas un pastāstot par tajos sniegtajiem pakalpojumiem. Atbilstoši I.Husko paustajam, biedrībā tiek rūpīgi piedomāts pie darbinieku atlases, to savstarpējās komunikācijas un darbu plānošanas, lai bērniem būtu pēc iespējas ģimeniskāki apstākļi un komunikācija ar pieaugušajiem. Tāpat bērniem tiek veltīta pēc iespējas individuālāka pieeja, tai skaitā izvēloties piemērotāko skolu vai bērnu dārzu, kā arī turpat, biedrības telpās, nodrošinot dažādus bērna individuālajām vajadzībām un rehabilitācijai nepieciešamos speciālistus un atbalstu, piemēram – montessori pedagoga, logopēda, psihologa vai fizioterapeita konsultācijas un nodarbības.
Projekta „Kurzeme visiem” un biedrības „Centrs Elizabete” pārstāvji sarunā
Kā pēc tikšanās ar biedrību „Centrs Elizabete” secina projekta „Kurzeme visiem” vadības komanda, biedrības darbu var uzskatīt par labo praksi ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā pēc iespējas ģimeniskai vidē, ja bērniem nav iespējams atrast audžuģimeni, aizbildni vai adoptētāju. Biedrībā gūto pieredzi tiek plānots izmantot turpmāko projekta „Kurzeme visiem” aktivitāšu īstenošanā, piemēram, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus par deinstitucionalizācijas procesu un tā īstenošanas pieredzi Kurzemes reģiona esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldību un mediju pārstāvjiem.
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste