Mērķis
Palielināt Programmas teritorijas apmeklētāju skaitu, izveidojot un popularizējot divus kopīgus pārrobežu garas distances pārgājienu maršrutus, kas šķērso Programmas teritoriju.

 Īstenošanas laiks
01.06.2020. – 31.08.2022.

 Finansējums
€ 788 104,45 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi € 669 888,76)

 Projekta koordinatore
Aija Neilande                                                         +371 26147139
aija.neilande@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu