Projekts “Saredzi citādāk”

(projekta nosaukums angliski “See Another Way”, akronīms “I See”)
Projekta numurs: LLI-212

PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invalditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.

Mērķi plānots sasniegt stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni, paaugstinot speciālistu kompetences un pilnveidojot infrastruktūru, tādējādi uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivititāti un dažādību.
Pielāgojumi personām ar redzes traucējumiem un invaliditāti atbilstoši Universālā dizaina principiem ir būtiski un vēl aizvien ir inovācija Latvijā un Lietuvā.
Pielāgojot infrastruktūru un aprīkojumu, nodrošinot mērķtiecīgus pasākumus, tiks pinveidoti sociālie pakalpojumi un infrastruktūra pierobežas reģionos. Personas ar redzes traucējumiem un invaliditāti būs galvenie projekta ieguvēji. Pielāgota infrastruktūra un aprīkojums būs noderīgi kā pakalpojumu lietotājiem, tā sabiedrībai un tūristiem.
Projekts nodrošina kompleksu risinājumu, lai uzlabotu cilvēku ar redzes traucējumiem un invaliditāti dzīves kvalitāti, samazinātu diskrimināciju un nodrošinātu labākas iespējas piedalīties pierobežas reģionu ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē.
Kopīga mācīšanās par personu ar redzes traucējumiem vajadzībām un iespējamiem risinājumiem, attīstītot un nodrošinot līdzīgus pakalpojumus, stiprinās organizāciju sadarbību Programmas teritorijā.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS:

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 2 Latvijas un 2 Lietuvas partneriem:

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS:
2017.gada 1. maijs – 2019.gada 30. aprīlis.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:
493 044,31 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attītības fonda līdzekļi 419 087,65 EUR)

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Laura Pakule-Krūče
Tālrunis: 26114020, laura.pakule@kurzemesregions.lv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu