PROJEKTA MĒRĶIS
Palielināt apmeklētāju skaitu  Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”.

MĒRĶA GRUPAS

a) Vietējie un ārvalstu ceļotāji
b) Skolēni un jaunieši
c) Tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji – uzņēmēji, vietējās pašvaldības, muzeji

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS
2017.gada 24. aprīlis – 2019.gada 23. aprīlis.

PROJEKTA FINANSĒJUMS
763 402,38 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attītības fonda līdzekļi 648 892,00 EUR)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS
Projekta vadošais partneris:
Šauļu tūrisma informācijas centrs, www.tic.siauliai.lt

Latvijas un Lietuvas sadarbības partneri:
Kurzemes plānošanas reģions, www.kurzemesregions.lv
Zemgales plānošanas reģions, www.zemgale.lv
Nacionālā reģionu attīstības aģentūra, www.nrda.lt
Talsu novada pašvaldība, www.talsumuzejs.lv
Jelgavas pilsētas dome, www.jelgava.lv

PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀTES

Projekts vērsts uz kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, pakalpojumu un produktu popularizēšanu un attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Projekta galvenais akcents tiek vērsts uz baltu tautas vēstures, tradīciju un dzīvesstila izzināšanu.

Projekta aktivitātes ir plānots ieviest Klaipēdas, Telšu, Šauļu un Paņevežas reģionos Lietuvā un Kurzemes un Zemgales reģionos Latvijā, atsevišķas aktivitātes tiks ieviestas arī Kauņas un Utenas reģionos. Projekta rezultātā reģioni kļūs pievilcīgāki un atpazīstamāki. Piesaistot pēc iespējas vairāk ceļotājus un vēstures izziņas interesentus palielināsies tūrisma objektu apmeklētāju un tūrisma pakalpojumu izmantotāju skaits.

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots:

  • veikt pētījumu par visiem pieejamajiem tūrisma, dabas un kultūras resursiem un pakalpojumiem, kuri atspoguļo baltu tautu vēsturi,identificējot baltu kultūras identitāti, nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu mūsdienās un sniedzot ierosinājumus to piemērošanai tūrisma nozarei;
  • organizēt seminārus/diskusijas un pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ar mērķi identificēt tūrisma produktus;
  • veikt tūrisma nozares uzņēmēju apmācības;
  • izveidot trīs jaunus tūrisma produktus – ekspozīcijas Jelgavā, Šauļos un Talsos;
  • veikts mārketinga aktivitātes – sagatavot publikācijas masu medijiem un video sižetus TV, organizēt dalību izstādēs un ievietot informāciju internetā;
  • izstrādāt starptautisks kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”, kurš aptvers baltu vēsturiski apdzīvotās teritorijas;
  • sagatavot maršrutam “Baltu ceļš” bukletu, kas interesentiem piedāvās iepazīt baltu tautu kultūru un sadzīvi, kas vairāku gadsimtu garumā ir apdzīvojusi Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijas;
  • sarīkot divas “Baltu vienotības” dienas – 2017.gadā Palangā, Lietuvā un 2018. gadā Jelgavā, Latvijā.

SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI:
Projekta vadītāja
Aiva Jakovela
Tālrunis: 26315137, aiva.jakovela@kurzemesregions.lv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu
www.europa.eu

Projekta apraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apraksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.