Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 10. februāra līdz 10. martam.

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 457 716.15 EUR.

7. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:
M2/R2 – Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 127 502.35 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:

  • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
    par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
    par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Konkurss izsludināts rīcībai M1/R1 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai
Konkurss izsludināts rīcībai M2/R2 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 10. februāra līdz 10. martam.

Avots un papildus informācija:
http://lrpartneriba.lv/jaunumi/pazinojums-par-projektu-iesniegumu-pienemsanu-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategijas-2014-2020-gadam-istenosanai-6/