11.decembrī Rojas kultūras centrā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentu (VARAM TPD) rīkoja semināru pašvaldību teritorijas un attīstības plānošanas speciālistiem. Seminārā piedalījās 40 dalībnieki no 13 Kurzemes pašvaldībām, kā arī SIA Metrum pārstāvji.
Lielākā uzmanība tika pievērsta 2018.gada 30.oktobrī Ministru kabinetā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 665 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”kā arī pašvaldību teritorijas plānojumu nepilnību analīzei, būvprojektu saskaņošanas jautājumiem, Tika sniegta informācija par Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Dabas skaitīšana” aktualitātēm un datu pieejamību pašvaldību teritorijas plānošanai.
Semināra prezentācijas:
Pateicamies Rojas novada domei par atbalstu semināra norisē!

Kontaktinformācija:
Indra Murziņa
KPR telpiskās attīstības plānotāja
+371 26462395
indra.murzina@kurzemesregions.lv