Lai Latvijas nevaldības organizācijas (NVO) varētu piedalīties ārvalstu fondu finansētos projektos, kas vērsti uz sabiedrības labklājības celšanu, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu “Līdzfinansējuma programma”. SIF aprēķini rāda, ka šogad pieejamais līdzfinansējums 98 700 EUR apmērā NVO sektoram varētu nodrošināt 1,5 – 4 milj. EUR ārvalstu donoru finansējuma piesaisti Latvijā divu gadu periodā.

Vairums ārvalstu projektu konkursu prasības nosaka, ka projekta īstenotājiem ir jānodrošina 10-30% līdzfinansējums no saviem līdzekļiem. Lai iedrošinātu Latvijas NVO ārvalstu fondu apguvē un sekmētu jaunu pakalpojumu attīstību, līdzfinansējums tiks piešķirts NVO projektiem, kas tiks īstenoti interešu pārstāvībā, pilsoniskā līdzdalībā un demokrātijā, cilvēktiesībās, dažādības veicināšanā, izglītībā, sociālā palīdzībā, vardarbības mazināšanā, bērnu tiesību aizsardzībā, kultūrā, jaunatnes vai migrācijas jautājumos, NVO savstarpējā sadarbībā Eiropas Savienības un pasaules līmenī, kā arī piederības veicināšanā Eiropas Savienībai.

“2021.gadā bija būtisks pieprasījums pēc šādas programmas, kad ar SIF sniegto līdzfinansējumu tika realizēti 19 ārvalstu fondu projekti, kā rezultātā NVO piesaistīja 2 967 610 EUR lielu ārvalstu fondu finansējumu dažādu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, piemēram, vardarbības mazināšanā, vides izglītībā un senioru veselības aprūpē. Arī šogad sniegsim atbalstu dalībai ārvalstu fondu projektos, vienlaikus piesaistot būtisku ārvalstu donoru investīcijas Latvijā,” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Vienam pieteicējam maksimālais pieejamais finansējums būs 10 000 EUR, nepārsniedzot projektā nepieciešamo līdzfinansējuma apmēru. Atšķirībā no 2021.gada konkursa līdzfinansējuma saņēmējam jābūt noslēgtam līgumam par ārvalstu fondu finansēta projekta īstenošanu jau uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi. Līdzfinansējuma izmaksa pilnā apmērā tiks veikta 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Lai programmu padarītu elastīgāku ārvalstu fondiem, līdz ar to sniegtu arī efektivīvāku atbalstu NVO finansējuma piesaistei, programmas izmaksu attiecināmības periods ir no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. Atšķirībā no 2021.gada konkursa izmaksas par 2022.gadu varēs veikt līdz noslēguma pārskata apstiprināšanai 2023.gada sākumā.

Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30.septembra plkst.17.00. Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas un divi SIF pārstāvji.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

Sagatavoja:

Zane Jēkabsone

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. +371 25239649