Visi sociālie pakalpojumi, kas būs pieejami projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam, ir paredzēti šādām 3 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam.

Daļu no zemāk aprakstītajiem pakalpojumiem mērķa grupas pārstāvji var saņemt jau tagad, par tiem interesējoties savas pašvaldības sociālajā dienestā, bet daļa būs pieejama tikai pēc mērķa grupas vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes. Lai nenokavētu iespēju iesaistīties projektā, saņemt individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānus, uz kā pamata būs iespējams saņemt projekta apmaksātus sociālos pakalpojumus, aicinām jau tagad sazināties ar sava novada sociālo dienestu un iesaistīties vajadzību izvērtēšanā brīdī, kad tā tiks uzsākta.

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

Bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes (turpmāk – vecāki), kuri audzina bērnus ar invaliditāti, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ, jau šobrīd var saņemt šādus pakalpojumus (atbilstoši pašvaldības iespējām tos nodrošināt): pakalpojumu “Atelpas brīdis” – bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Pakalpojums vienai ģimenei ir pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojums tiek sniegts tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti. Pakalpojumu pieprasot nebūs jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams. Pakalpojums „Atelpas brīdis” ietver:

 • bērna uzraudzību;
 • pašaprūpes nodrošināšanu;
 • speciālistu konsultācijas;
 • ēdināšanu četras reizes dienā;
 • pastaigas;
 • saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v., ieskaitot, aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Piesakot pakalpojumu, būs jāiesniedz dokumenti no darba vietas vai izglītības iestādes, kas apliecina vecāku aizņemtību konkrētos diennakts laikos un pamato bērna aprūpes nepieciešamību. Aprūpes pakalpojums ietver:

 • bērna aprūpi un uzraudzību;
 • pašaprūpes spēju attīstību;
 • brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

2016. gada laikā plānots uzsākt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk – atbalsta plānu) izstrāde. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, gan bērniem, gan to vecākiem līdz 2022. gada beigām būs iespēja saņemt projekta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes:

 • bērniem – ne vairāk kā četrus no atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem;
 • vecākiem – ne vairāk kā divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.

Projekta ietvaros varēs tikt saņemti šādi sabiedrībā balstītie pakalpojumi:

 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Lai pakalpojumus saņemtu, personām būs jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei sava novada sociālajā dienestā. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota “Atbalsta intensitātes skalas” metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu.

Vajadzību izvērtēšana tiks veikta arī Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošajiem bērniem

Projekta ietvaros, papildus augstāk aprakstītajām aktivitātēm, notiks arī visu Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi pašvaldībās, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).