Licenci un licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā iespējams saņemt atbilstoši “Autopārvadājumu likumam“, Ministru kabineta 2018. gada 6. marta Noteikumiem Nr. 148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” un “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtībai Kurzemes plānošanas reģionā”.
 
Iesniegt pieteikumu licences un licenču kartiņu saņemšanai var:
  • sūtot pa pastu Kurzemes plānošanas reģionam,  Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048, vai
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv, vai
  • vienojoties par citu iesnieguma iesniegšanas veidu, zvanot pa telefonu kontaktpersonai – KPR sabiedriskā transporta tīkla plānotājs Indulis Ozoliņš, tel. 29536560.

IESNIEGUMU VEIDLAPAS 

licences saņemšanai kartītes izsniegšanai kartītes saņemšanai
Iesniegumam par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā jāpievieno:
 
1. Maksājuma uzdevums, kas apliecina valsts nodevas – 50,00 euro samaksu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.
Maksājums veicams: 
Saņēmējs – Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22

Konta Nr. LV51TREL1060170921900

 
Maksājuma uzdevumā norādīt: Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Kurzemes reģionā.
 
Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, izmantojot šādus maksājumu pakalpojuma veidus:
  • ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma” izpratnē, no tā uzņēmuma konta, kas saņem speciālo atļauju (licenci);
  • ar tā uzņēmuma kontam piesaistītu maksājumu karti, kurš saņem speciālo atļauju (licenci), maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā;
  • izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu no tā uzņēmuma konta, kurš saņem speciālo atļauju (licenci).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Iesniegumiem par Licences kartītes izsniegšanu jāpievieno maksājuma uzdevumi:
 
1. Par Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu – 130,00 euro.              
Maksājums veicams: 
Saņēmējs – Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr. 90000069281
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL813005611100B
 
Maksājuma uzdevumā norādīt: Uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr., transportlīdzekļa reģ.Nr., mēnesis (vai mēnešus), par kuru veikts maksājums.
 
2. Par Kurzemes plānošanas reģiona apstiprināto taksometru licences kartītes maksu 3,00 euro mēnesī samaksu. Piemēram, ja licences kartīte tiek izsniegta uz 2 mēnešiem, maksājami 6,00 euro.
Maksājums veicams:
Saņēmējs – Kurzemes plānošanas reģions
Reģistrācijas Nr. 90002183562
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV93TREL921063005800B
 
Maksājuma uzdevumā norādīt: EKK21379, Uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr., transportlīdzekļa reģ.Nr., mēnesis (vai mēnešus), par kuru veikts maksājums.

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTO IEMAKSU AVANSS:

VID informatīvo materiālu “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss par vieglo taksometru”

Lejupielādēt šeit

PRASĪBAS LICENCES KARTIŅAS SAŅEMŠANAI:

Lai saņemtu licences kartīti, saskaņā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra datiem transportlīdzeklim jābūt reģistrētam pārvadātāja turējumā vai īpašumā  un transportlīdzeklim cita persona nav reģistrēta kā turētājs.
 
Pārvadātājiem, kuru automašīnām pašvaldība  licences kartītes piešķīra līdz  21.03.2018. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 spēkā stāšanās dienai), prasība par transportlīdzekļa reģistrāciju pārvadātāja turējumā stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
 
 Periodā līdz 2018.gada 31.decembrim, pārvadātājiem, kuriem licences kartītes piešķirtas (transportlīdzekļi ir aprīkoti ar taksometra numura zīmēm) līdz MK noteikumu Nr.148 spēkā stāšanās dienai  (21.03.2018) transportlīdzeklim jābūt pārvadātāja īpašumā vai turējumā, bet citu personu īpašumā esošus transportlīdzekļus izmanto Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 “Kārtība kādā atļauts veikt pasažieru komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.399) 3.punktā noteiktajā kārtībā, t.i. slēdzot rakstisku nomas līgumu. Vēršam uzmanību, ka nomniekam aizliegts slēgt apakšnomas līgumu.
 
INFORMĒJAM, ka līdz 2018. gada 31. maijam personām, kuras vada transportlīdzekli, veicot pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru, jābūt reģistrētām Taksometru vadītāju reģistrā atbilstoši 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 149 “Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili”.
 
Ar sīkāku informāciju iepazīties un veikt reģistrāciju elektroniski var VSIA “Autotransporta direkcija”  mājas lapā šeit.