Šī gada 15.jūnijā Talsos tikās pašvaldību pārstāvji un citi interesenti, lai iepazītos ar degradētu ainavu plānošanas pieredzi un problemātiku, kā arī uzklausītu ekspertu pieredzi Ķemeru parka un Jaunauces muižas parka atjaunošanā, kā arī koncepcijas izstrādē Vilkmuižas ezera teritorijas pārveidei par aktīvas atpūtas zonu Talsos un citiem praktiskiem labiekārtojuma piemēriem Talsu novadā. Šis bija pēdējais no kopumā pieciem semināriem projektā “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei”, tādējādi par degradēto teritoriju sakopšanas iespējām izglītojot kopumā vairāk nekā 150 Kurzemes pašvaldību pārstāvjus.

Semināru ar stāstu par degradēto ainavu plānošanu, iepazīstinot arī ar to saistīto problemātiku, izaicinājumiem un pieredzi gan Latvijā, gan citur Eiropā, atklāja ainavu arhitekte un Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Natālija Ņitavska. Viņa norādīja, ka, revitalizējot ainavu, jāņem vērā vairāki aspekti: ainavas fiziskais stāvoklis, politiski ekonomiskais stāvoklis un arī sociāli kognitīvais stāvoklis jeb ar to saistītās iedzīvotāju atmiņas, stereotipi, tradīcijas un kultūra. Tāpat ir būtiski degradētas teritorijas sakopšanā iesaistīt iedzīvotājus, tādējādi veicinot viņu līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem un liekot justies kā savas vietas saimniekiem.

Semināra turpinājuma klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar ainavu atjaunošanas piemēriem. SIA “Livland” izpilddirektore, Ķemeru parka projekta vadītāja Ance Bērziņa stāstīja par Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas projektēšanu, ieskicējot arī dažādas grūtības un izaicinājumus, ar ko nācās saskarties projekta īstenošanas laikā. Plānots, ka Ķemeru parks varētu atgūt savu vēsturisko veidolu projekta noslēgumā 2021.gada sākumā.

Ar labiekārtojuma un apstādījuma koncepcijas izstrādi aktīvās atpūtas zonā pie Vilkmuižas ezera Talsu pilsētā iepazīstināja SIA “Balta istaba” pārstāve Dr.arh. Ilze Rukmane – Poča.  Vilkmuižas ezera apkārtnes pārveidē ņemti vērā gan mākslinieciski principi, gan vēsture, iecerēta vēstures un piekrastes atpūtas taku zona un izzinošā/zaļā parka zona. Grandiozā iecere ar skulptūrām, laipām gan mežā, gan uz ūdens, aktīvās atpūtas iespējām un bērnu laukumiem visticamāk tiks īstenota daudzās kārtās.

Ar aizraujošu stāstījumu par muižu parkiem Latvijā kā dzīvu ilustrāciju tā laika dzīvei turpināja ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis. Viņa stāstīja, ka katrā ainavu parkā jābūt skatu vietām, pārdomu vietām un līksmības vietām. Tāpat viņa arī norādīja, ka muižu parkos ne tikai koki, bet arī krūmi ir nozīmīga to sastāvdaļa, tāpēc pirms jebkādiem tīrīšanas darbiem vispirms būtu jāveic izpēte, lai izprastu stādījumu plānu un nozīmi. Muižas parks ir privāta ārtelpa, ko no ārpasaules mēdza norobežot tieši ar krūmiem. I.M.Janelis arī stāstīja, ka Jaunauces muižas parka atjaunošanā ļoti palīdzēja 1921.gadā tapušas kartes atrašana, kas ļāva izprast, kāds kādreiz izskatījies muižas parks, un turpināt tā atjaunošanu parka sākotnējā veidolā.

Semināru noslēdza Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece, kura pastāstīja par īstenotajiem projektiem gan Talsos, piemēram, jaunajām skulptūrām, Talsu Tautas nama pārbūvi, gan Talsu novadā, piemēram, centra laukuma pārbūvi Sabilē. Pasākuma dalībnieki arī noskatījās “Talsu televīzijas” veidoto īsfilmu par īstenotajiem projektiem Talsu novadā.

Semināra prezentācijas

Degradēto ainavu plānošana problemātika , izaicinājumi un pieredze. Ainavu arhitekte , LLU profesore , Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras vadītāja Dr.arch . Natalija Ņitavska Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas projektēšana kā piemērs degradētas teritorijas sakārtošanai. SIA LIVLAND GROUP izpilddirektore un projekta - Ķemeru parka pārbūve un restaurācija -vadītāja Ance Bērziņa labiekārtojuma un apstādījuma koncepcijas izstrāde: aktīvās atpūtas zona pie Vilkmuižas ezera Talsu pilsētā. SIA Balta istaba pārstāve Dr.arh. Ilze Rukmane – Poča Jaunauces muižas parks un daži citi muižu parki Latvijā. Ainavu Arhitekte Ilze Māra Janelis Talsu novada pašvaldības video

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu  LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”  (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
laura.homka@kurzemesregions.lv