Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 2022. gada 17. maijam aicina nevalstiskās organizācijas (NVO) pieteikt pretendentus Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomei.

Pretendentus padomei var izvirzīt NVO, kuru darbība ir saistīta ar attiecīgās kopienas kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību. Padomē uz trim gadiem tiks izvēlēts viens pārstāvis no katras latviešu vēsturiskās zemes un lībiešu kopienas.

Padomes pienākumos būs priekšlikumu sniegšana par latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības politikas prioritātēm un atbalsta pasākumiem, kā arī šīs politikas īstenošanas izvērtējums.

Tieši nevalstiskās organizācijas un sabiedriskās iniciatīvas līdz šim bijušas viens no galvenajiem dzinējspēkiem latviskuma daudzveidības saglabāšanā, un tādas tās būs arī turpmāk. Līdz ar to sabiedrības pārstāvjiem un viņu redzējumam būs ļoti svarīga loma gan padomes darbā, gan likuma iedzīvināšanā kopumā, rūpējoties par to, lai likumā ietvertās idejas un ieceres iemiesotos dzīvē,” stāsta kultūras ministra ārštata padomnieks kultūrpolitikas īstenošanas jautājumos Valts Ernštreits.

Darbam padomē izvirza pretendentu, kurš atbilst šādiem kritērijiem: pieredze attiecīgās latviešu vēsturiskās zemes vai kopienas kultūras tradīciju saglabāšanā un kultūras dzīves veicināšanā, pieredze projektu vadīšanā un ieviešanā, kas saistīti ar kultūras tradīciju saglabāšanu un kultūras attīstību, kopienas aktivizēšanu vai sabiedrības līdzdalības veicināšanu, pieredze sadarbības veidošanā ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām kultūras jomā. Detalizēti kandidātu atlases kritēriji skatāmi Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes kandidātu vērtēšanas komisijas nolikumā ŠEIT.

Pieteikumu, dzīvesgaitas aprakstu (Europass formātā) un kandidātu pieteikušās NVO statūtu kopiju aicinām iesniegt LNKC personīgi, sūtot pasta sūtījumā (adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, lnkc@lnkc.gov līdz 2022. gada 17. maijam. NVO izvirzītos kandidātus izvērtēs Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota komisija.

Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome izveidota ar mērķi koordinēt valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos par latviešu vēsturisko zemju identitāti, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, veicot Latviešu vēsturisko zemju likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Kontaktpersona:
Agnese Karlsone
Vēsturisko zemju eksperte
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985, 29980035
Agnese.Karlsone@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv