Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs ir izveidojis E-apmācības kursus izmantojot multimediju rīkus aptverot tādas tēmas kā mārketings, komunikācijas, E-vide, angļu valoda un līgumi.

Katrā no tēmām apkopota informācija par attiecīgās tēmas nozīmi uzņēmējdarbības veikšanā, īpaši akcentējot eksportu un sadarbību ar citu valstu pārstāvjiem. Ar mērķi precīzi attēlot attiecīgās tēmas nozīmīgumu uzņēmējdarbībā katrā no tām ir izmantoti vismaz 2 piemēri, kuri parāda gan pozitīvo efektu, gan arī negatīvo efektu. Katra E-apmācību kursa noslēgumā ir izveidoti paškontroles jautājumi, kas jebkuram interesentam, pēc kursa apguves sniedz iespēju novērtēt savas zināšanas.

E-apmācību kursi izstrādāti Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā /Business Support/” ietvaros.

Par E-apmācību saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions un tajā paustais nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.