Kurzemes plānošanas reģions ir iesaistījies projektā Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS), kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.01.2019. – 30.06.2021.

No 2019. gada 4.-5.ferbuārim Stokholmā notika projekta uzsākšanas sanāksme. Projekta vadošais partneris ir Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju Institūts (KTH, Royal Institute of Technology), un kopumā projektā iesaistījušies 10 partneri no 6 valstīm (Zviedrija, Somija, Igaunija, Vācija, Polija un Latvija) – gan zinātnes un pētniecības iestādes, gan institūcijas no sabiedriskā un valsts sektora.

Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un paaugstināt kapacitāti makroaļģu audzēšanā un izmantošanā Baltijas jūras reģionā.

Ir sagaidāms, ka jūras makroaļģu izmantošana biomasas ieguvei pārtikas un enerģijas ražošanai pieaugs. Šī sektora attīstība Baltijas jūras reģionā ir sākuma stadijā, izpratne par ieguvumiem no šīs jomas attīstības šobrīd ir ļoti zema. Projektā plānotās darbības kopumā ir vērstas uz makroaļģu audzēšanas un izmantošanas ekoloģisko, normatīvo un sociālekonomiskio aspektu novērtēšanu.

Projekta īstenošana sadalīta trīs tematiskajās darba pakās, kuru ietvaros plānots:

  • novērtēt makroaļģu audzēšanas un ievākšanas potenciālu Baltijas jūras reģionā, identificējot piemērotas vietas un efektīvas metodes;
  • izvērtēt pastāvošo likumdošanu un normatīvo regulējumu, konstatēt nepilnības, īstenot zināšanu pārneses pasākumus un izstrādāt vadlīnijas, lai sekmētu makroaļģu audzēšanu un izmantošanu (piemēram, pārtikā);
  • akcentēt makroaļģu audzēšanas, ievākšanas un izmantošanas iespējas un sociālekonomiskos ieguvumus Baltijas jūras reģionā, izveidot atbalsta platformu (digitālu instrumentu) lēmumu pieņēmējiem.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • kartogrāfiska informācija, ilustrējot makroaļģu audzēšanai un vākšanai piemērotās vietas, telpiskās plānošanas sinerģijas un konfliktus;
  • digitāls atbalsta instruments barības vielu izņemšanas no jūras kapacitātes novērtēšanai;
  • labās prakses vadlīnijas atļauju izsniegšanas un licenzēšanas procesam aļģu ražošanai un izmantošanai Baltijas jūras reģionā;
  • rokasgrāmata makroaļģu audzētājiem, vācējiem un izmantotājiem, ietverot mācību materiālus.

Rezultāti galvenokārt paredzēti reģionālām un nacionālām institūcijām, piemēram, vides un plānošanas sektorā, kā arī audzētājiem, zinātniskām iestādēm un sabiedriskām organizācijām, pašvaldībām, kas ieinteresētas jūras ilgtspējīgā izmantošanā un uz jūras resursiem balstītā reģiona izaugsmē.

Kopējais projekta budžets ir  € 1,946,057.80, no kura ERAF līdzfinansējums ir  € 1,544,995.39 (79.39%).

Fotogrāfija no projekta GRASS materiāliem. Projekta partneru pārstāvji projekta uzsākšanas sanāksmē Stokholmā 05.02.2019.

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore