Šī gada 3. un 4.oktobrī Stokholmā (Zviedrija) tika dota zaļā gaisma projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (turpmāk tekstā RETROUT) ieviešanai. Projekta partneru sanāksmē visi savstarpēji vienojās par būtiskajām lietām – finansēšanas kārtību un kopējām projekta aktivitātēm, kā arī uzsāka darbu pie detalizēta darba plāna aktivitāšu ieviešanai izstrādes.

Kurzemes plānošanas reģiona atbildībā ir darbu pakas “Politiku reformas izpēte un dialoga veidošana” vadība, kur galvenais akcents tiks likts uz platformas izstrādi starptautiska dialoga veidošanai piekrastes makšķerēšanas tūrisma sabalansētai virzīšanai visās projektā iesaistītajās valstīs, kā arī ētikas kodeksa izstrādei piekrastes makšķerniekiem. Tas palīdzēs ieinteresētajām pusēm labāk orientēties gan noteikumos, kas regulē sporta un atpūtas makšķerēšanu katrā valstī, gan sniegs informāciju par kārtību, kā iegūstamas makšķerēšanas licences un kuros laika periodos ir noteikti liegumi atsevišķu zivju sugu makšķerēšanai.

Projektā Latviju pārstāv arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” un Ventspils novada pašvaldība. Šo institūciju pārraudzībā būs jūras taimiņu nārsta ceļa atjaunošana Rīvas upē, un tas nākotnē varētu būtiski uzlabot jūras taimiņu populāciju Baltijas jūrā. Tehniskā projekta izstrādi zivju nārsta ceļa atjaunošanai organizēs Kurzemes Plānošanas reģions sadarbībā ar pētniekiem no BIOR.

Vēl viena būtiska darbu grupa būs veltīta piekrastes sporta un atpūtas makšķerēšanas tūrisma attīstībai visās partnervalstīs, un šajā darbu pakā ir plānotas gan apmācības uzņēmējiem, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus Kurzemes piekrastes teritorijā, gan arī tiks izstrādāts attīstības plāns sabalansētai Baltijas jūras piekrastes makšķerēšanas tūrisma galamērķu pilnveidošanai un popularizēšanai starptautiskajā tūrisma tirgū.

Projekts tiek īstenots ar INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas atbalstu laikā no šī gada 2.oktobra līdz 2020.gada decembrim, un tā vadošais partneris ir Stokholmas reģiona administratīvā pārvalde (Zviedrija).

Projekta apraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apraksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.