Ministru kabinets (MK) 14. septembrī apstiprināja vairākus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos noteikumu projektus, kas  pašvaldībām sniedz papildu investīcijas Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.2020.gada plānošanas periodā*. Pašvaldībām būs pieejamas papildu 61,6 milj. eiro investīcijas jauniem pašvaldību energoefektivitātes projektiem, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo degradēto teritoriju atjaunošanai.

Investīcijas 37,43 milj. eiro apmērā paredzētas  infrastruktūras energoefektivitātes projektu īstenošanai pašvaldībās, veicot ieguldījumus gan pašvaldību sabiedriskajās ēkās, gan pašvaldību sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģiskajos procesos. Veikto ieguldījumu rezultātā tiks samazināts ikgadējais primārās enerģijas patēriņš sabiedriskajās ēkās vismaz par 6,86 GWh/gadā, kā arī plānots samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu par 2362 tonnām ogļskābās gāzes ekvivalenta gadā.

Pašvaldību ēku energoefektivitātes projektiem finansējums paredzēts esošo ēku siltumapgādes infrastruktūras pārbūvei vai atjaunošanai, ventilācijas un apgaismojuma inženiertehnisko sistēmu pārbūvei, atjaunošanai vai izveidei, atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu (AER iekārtas) un gaisa attīrīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī viedo tehnoloģiju ēkas enerģijas patēriņa vadības nodrošināšanai. Savukārt ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitātes projektiem – AER iekārtām, tehnoloģisko procesu iekārtu nomaiņai un inženierbūvju pārbūvei, atjaunošanai, nojaukšanai vai ierīkošanai, kā arī viedajām tehnoloģijām enerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu apjoma samazināšanai. Piesaistītais REACT-EU finansējums 35,24 milj. eiro apmērā pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai turpinās jau veiktās investīcijas ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” (4.2.2. SAM) ietvaros. Jaunu projektu īstenošanai tiek novirzīts 4.2.2. SAM projektu atlasēs neizmantotais finansējums 2,19 milj. eiro apmērā. Projektu iesniegumu atlasi atklāta konkursa veidā organizēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

MK sēdē apstiprināti arī  VARAM sagatavotie noteikumi, kas paredz 24,17 milj. eiro investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo degradēto teritoriju atjaunošanai. Veikto ieguldījumu rezultātā tiks radītas vismaz 295 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas vismaz 12,08 milj. eiro apmērā. Finansējums paredzēts uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai degradētajās teritorijās – ceļu satiksmes, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai,  kā arī nepieciešamo industriālo pieslēgumu nodrošināšanai un teritorijas labiekārtošanai.

Piesaistīto REACT-EU finansējumu plānots novirzīt papildu projektu īstenošanai, kurus  nebija iespējams atbalstīt ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ceturtās atlases kārtas ietvaros nepietiekamā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma dēļ.

Papildu finansējums ir piesaistīts no Eiropas Komisijas programmas “Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām” COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai (REACT-EU), un tas tiek piešķirts projektu īstenošanai līdz 2023. gada beigām.

* Projektus var atlasīt un realizēt līdz 2023.gada beigām.

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Informācija pārpublicēta no VARAM mājas lapas: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-pasvaldibam-bus-pieejamas-papildu-616-milj-eiro-investicijas-es-fondu-2014-2020-perioda-ietvaros